กรีนพีซ แจกคู่มือจ่ายตลาด ปลอดจีเอ็มโอ

เรื่องราว - พฤษภาคม 6, 2545
6 พฤษภาคม 2545 ห้องสมุดประชาชนแสงอรุณ - กรีนพีซ แจก "คู่มือจ่ายตลาด" สำหรับซื้ออาหารปลอดจีเอ็มโอ ฉบับปรับปรุง 3 บัญชีเขียว - เทา - ดำ ใหม่แก่ประชาชน พร้อมเชิญ 2 นักวิชาการ รศ. ดร. พิชัย โตวิวิชญ์ จากชมรมอยู่ร้อยปีชีวีเป็นสุข และ อ.เจริญ คัมภีรภาพ คณะนิติศาสตร์ จุฬา ฯร่วมเสวนา "กินอยู่อย่างไร ให้ปลอดภัยจากจีเอ็มโอ" เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป

เวลา 11.00 น. กรีนพีซ เปิดตัว "คู่มือจ่ายตลาด" โดยมีเนื้อหาให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องจีเอ็มโอแก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งปรับปรุงการรายชื่อสินค้าแบ่งตามหมวดสีเขียว เทา และดำ โดยเพิ่มกฎเหล็กเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคมากขึ้น การปรับปรุงครั้งนี้สินค้าที่อยู่ในบัญชีสีเขียว หมายถึง บริษัทที่มีนโยบายปลอดจีเอ็มโอเป็นลายลักษณ์อักษร และมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์อาหารของตนปลอดจีเอ็มโอ บัญชีสีเทา หมายถึง บริษัทที่กำลังดำเนินการเพื่อการปลอดจีเอ็มโอ แต่ยังไม่สามารถทำได้ 100 เปอร์เซ็นต์ รวมถึง บริษัทที่มีนโยบายปลอดจีเอ็มโอ แต่กรีนพีซก็ยังคงตรวจพบจีเอ็มโอ บัญชีสีดำ หมายถึง บริษัทที่ยังยืนยันจะใช้จีเอ็มโอเป็นส่วนประกอบอาหาร รวมถึง บริษัทที่ไม่มีนโยบายใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่ตอบแบบสอบถามกลับมา

สำหรับรายชื่อบริษัทในบัญชีเหล่านี้ กรีนพีซจะติดตามและปรับปรุงแต่ละบัญชีเป็นระยะ หากบริษัทที่อยู่ในบัญชีดำประกาศนโยบายปลอดจีเอ็มโอ และพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า มีกระบวนการคัดเลือกที่ปลอดจีเอ็มโออย่างจริงจัง บริษัทเหล่านั้นก็จะถูกย้ายไปอยู่ในบัญชีเขียว หรือ แม้กระทั่งบริษัทที่เคยอยู่ในบัญชีเขียว หากต่อมากรีนพีซสุ่มตัวอย่างอาหารไปตรวจสอบ และพบการปนเปื้อนจีเอ็มโอ บริษัทนั้น ก็จะถูกย้ายไปอยู่บัญชีเทา หรือบัญชีดำ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายชื่อปรับปรุงใหม่ได้ ที่สายด่วนจีเอ็มโอ 0-2616-8170

สิ่งที่ผู้บริโภคได้รับจากคู่มือฉบับนี้ คือ สิทธิในการรับรู้ และสิทธิที่จะเลือกอาหารปลอดจีเอ็มโอ เพราะถ้ากระทรวงสาธารณสุขไม่ออกกกฎหมายบังคับให้ติดฉลากอาหารจีเอ็มโอ ประชาชนจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าอาหารที่ตนบริโภคนั้นมีจีเอ็มโอหรือไม่ เพราะวัตถุดิบที่นำมาทำอาหารจีเอ็มโอ รูปลักษณ์ภายนอกเหมือนอาหารธรรมดา แต่โครงสร้างของยีนภายในเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง และยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าอาหารที่ผิดธรรมชาติเหล่านี้ปลอดภัยต่อการบริโภคระยะยาว

สำหรับท่านที่ไม่ได้ไปร่วมงานเพื่อรับคู่มือจ่ายตลาด สามารถติดต่อรับได้โดยสอดซองติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง และส่งมาที่ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานรณรงค์ด้านวิศวพันธุกรรม ห้อง เอ 201 อาคารมนริริน 60/1 ถ.พหลโยธิน 8 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 วงเล็บมุมซองว่า "คู่มือจ่ายตลาด"หรือสอบถามได้ที่สายด่วนจีเอ็มโอ