สงครามมิใช่คำตอบ

ประชาชนนับหมื่นผนึกกำลังเดินขบวนเรียกร้องสหรัฐฯยุติสงคราม

เรื่องราว - กุมภาพันธ์ 15, 2546
กรุงเทพฯ, 15 กุมภาพันธ์ 2546 –- ประชาชนมากกว่า 10,000 คนร่วมเดินขบวนในวันหยุดยั้งสงคราม

ที่กรุงเทพฯเช้านี้เพื่อแสดงพลังให้รัฐบาลของสหรัฐฯรับรู้ถึงความไม่เห็นด้วยในการทำสงครามกับอิรัก ในขบวนประกอบด้วย เด็ก ผู้สูงอายุและศิลปิน โดยเดินขบวนอย่างสันติเคียงคู่กับผู้นำศาสนาจากศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลามเพื่อยื่นจดหมายให้เอกอัครราชทูตสหรัฐฯเรียกร้องให้สหรัฐฯยกเลิกการข่มขู่ว่าจะทำสงครามกับอิรัก และให้ใช้กระบวนการทางการทูตเพื่อยุติข้อขัดแย้ง

คุณ นารี แซ่ตั้งผู้นำแนวร่วมเพื่อสันติภาพ ประเทศไทยซึ่งประกอบด้วย 50 องค์กรรวมทั้งกรีนพีซ กล่าวว่า "นอกจากสงครามจะทำลายมนุษย์และสิ่งแวดล้อมแล้ว สงครามยังไม่ใช่ทางออกสำหรับการจัดการกับปัญหาอาวุธทำลายล้างร้ายแรง."

ด้านดร. จิรากรณ์ คชเสนี ผู้อำนวยการบริหารของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า"ปัญหานี้ต้องการแก้ไขอย่างสันติวิธีโดยใช้กฎหมาย สนธิสัญญา และอนุสัญญา ระหว่างประเทศ เช่น การประชุมสหประชาชาติที่เมืองเจนีวา ว่าด้วยเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ (UN Conference on Disarmament in Geneva และสนธิสัญญาลดอาวุธนิวเคลียร์ (the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)"

 

กรีนพีซไม่เห็นด้วยกับการทำสงคราม รวมทั้งสงครามที่จะเกิดขึ้นกับอิรัก ในระดับนานาชาติกรีนพีซได้รณรงค์เพื่อหยุดยั้งสงคราม กรีนพีซยืนยันที่จะต่อต้านสงครามไม่ว่าสงครามดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจาก คณะมนตรีความมั่งคงแห่งสหประชาชาติหรือไม่ ทางออกของปัญหาการคุกคามสันติภาพโลกใม่ใช่สงคราม หากแต่อาศัยความพยายามทางการทูตภายใต้แผนการควบคุมอาวุธนานาชาติเท่านั้น"

กว่า 30 ปีกรีนพีซรณรงค์เพื่อหยุดการผลิตและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างรุนแรง กรีนพีซเรียกร้องให้มีการทำลายอาวุธดังกล่าวในประเทศสหรัฐ ฝรั่งเศส รัสเซีย จีน สหราชอาณาจักร อิสราเอล อินเดีย ปากีสถาน และ อิรัก