กรีนพีซจัดปั่นจักรยานเลียบอ่าวไทย ชี้ภัยคุกคามแหล่งอาหาร

ผลักดันให้หน่วยงานรัฐจัดทำ 'บัญชีการปล่อยสารพิษ'

เรื่องราว - สิงหาคม 31, 2546
กรุงเทพฯ, 31 กรกฏาคม 2546 -- กรีนพีซเริ่มต้นการรณรงค์พิทักษ์แหล่งอาหารในอ่าวไทยให้พ้นจากมลพิษโดยจัดขบวนสัญจรพร้อมจักรยานเดินทางเลียบก้นอ่าวไทยไปยังชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นเวลา 5 วันระยะทางทั้งสิ้นกว่า 350 กิโลเมตร ชี้ "สิทธิในการรับรู้ข้อมูลของชุมชน (Community Right-to-Know)" ผนวกกับ "บัญชีการปล่อยสารพิษ (Pollutant Release and Transfer Register ; PRTR)" เป็นเครื่องมือเชิงรุกในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม"

สัญจรสกิจกรรมโครงการ "อ่าวไทยไร้มลพิษ" ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม นี้ ด้วยการปั่นจักรยานไปยังชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง กิจกรรมนี้มุ่งเน้นประเด็น "สิทธิการในรับรู้" ของประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูลการปล่อยทิ้งสารพิษตกค้างของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อ ร่วมในการผลักดันรัฐบาลจัดทำ "บัญชีการปล่อยสารพิษ" (Toxic Release Inventories) ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะเป็นวิธีการหนึ่งในการร่วมป้องกัน "มลพิษตกค้าง" ปนเปื้อนแหล่งอาหารในอ่าวไทย นอกจากกิจกรรมดังกล่าว กรีนพีซยังได้เดินทางไปยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่านิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัด เพื่อให้รับทราบถึงความสำคัญของบัญชีการปล่อยทิ้งสารพิษดังกล่าว

"บัญชีการปล่อยสารพิษ" ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้

1) ชื่อผู้ปล่อยสารหรือกากของเสียลงสู่พื้นดินน้ำและอากาศ

2) ชื่อมลพิษใดที่ปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อม

3) จำนวนครั้งและความถี่ที่ปล่อยหรือโยกย้ายสารพิษ

4) มีการระบุว่าสารพิษถูกปล่อยไปในสภาพแวดล้อมใด

5) สภาพทางภูมิศาสตร์ที่มลพิษแพร่กระจายออกไป เช่นอยู่ใกล้ชุมชนหรือโรงเรียน

ซึ่ง "บัญชีการปล่อยสารพิษ" จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงอันตรายของมลพิษที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยในการประเมิน ตัดสินใจ และกำหนดนโยบาย ในการลดจำนวนสารพิษ และใช้เป็นมาตรฐานรายงานฐานข้อมูล รวมทั้งการจัดการเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษ

กิจกรรมสัญจรสู่ตะวันออก เริ่มเวลา 09.00 น. บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หลังจากเปิดตัวโครงการแล้ว ขบวนรถตู้และคณะผู้ร่วมงาน จะเริ่มออกเดินทางเยี่ยมเยียนและร่วมสนทนากับ "ตัวแทนชาวบ้าน" ของชุมชนบริเวณอ่าวไทยตลอด 4 วัน ได้แก่ คุณดาวัลย์ จันทรหัสดี แกนนำชุมชนคลองด่าน หรือ Joan of Arc แห่งคลองด่าน ลุงย้ง ผู้นำชุมชนชาวประมงหมู่บ้านแสมขาว อาจารย์สมนึก เวชวงศ์สาธิต จากโรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน นักวิจัยระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ศิลปิน "แกละใต้ดิน" นักอนุรักษ์นิยมท้องถิ่น คุณเจริญ เดชคุ้ม ตัวแทนจากชุมชนมาบตาพุด และคุณดนัย รัตนวิจิตร นักอนุรักษ์แห่งบ้านก้นอ่าว แกนนำตัวแทนชุมชนแห่งภาคตะวันออก ผู้ริเริ่มโครงการประการังเทียม-บ้านพักปลา ระหว่างการเดินทางจะมีกลุ่มจักรยานจากทีมอาสาสมัครเข้าร่วมรณรงค์กับโครงการอ่าวไทยไร้มลพิษ ซึ่งแต่ละพื้นที่ที่เดินทางผ่านจะมีจุดแวะพักเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปในเรื่องของบัญชีการปล่อยสารพิษอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ทำการสาธิตการเก็บตัวอย่าง "มลพิษตกค้าง" บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อนำมาตรวจสอบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีสารพิษตกค้างอะไรบ้าง

หมวด