กรีนโหวตระบุ ผู้สมัครผู้ว่ากทม. ทุกคนเพิกเฉยปัญหาสิ่งแวดล้อม

เรื่องราว - สิงหาคม 26, 2547
กรุงเทพฯ 26 สิงหาคม 2547 – วันนี้ กรีนพีซและเครือข่ายการจัดการขยะภาคชุมชน เปิดเวทีวิพากษ์นโยบายสิ่งแวดล้อมของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร คนกรุงเทพฯ ทั้ง 10 ล้านคน ยังหวังว่า ผู้ว่า กทม. คนต่อไปจะสามารถลดปัญหามลภาวะและปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นวันละ 9 พันตันต่อวันไปได้

ผลสำรวจของกรีนพีซ พบว่า ผู้สมัครผู้ว่ากทม. แต่ละคน ไม่เพียงแต่มียุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไร้ประสิทธิภาพแล้ว ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ส่วนใหญ่ยังไม่มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสีย

"เป็นเรื่องที่น่าวิตกมากที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม. ทุกคน ดูเหมือนจะไม่สำเหนียกว่า ขยะเป็นสถานการณ์เร่งด่วนของกรุงเทพฯ ยุทธศาสตร์การจัดการของเสียของกรุงเทพมหานครที่เน้นไปที่ปลายเหตุโดยนำขยะไปกำจัดขั้นสุดท้ายโดยนำไปฝังกลบและกำลังจะมีการสร้างโรงงานเผาขยะ กำลังสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุกคามสุขอนามัยของชาวกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ไม่มีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพฯ คนใดเลยที่มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหานี้" ธารา บัวคำศรี เจ้าหน้าที่รณรงค์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

กรีนพีซ ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไทย, เครือข่ายการจัดการขยะภาคชุมชน เปิดตัวงานรณรงค์กรีนโหวต เพื่อเรียกร้องให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งใช้สิทธิของตัวเอง เรียกร้องให้ผู้ว่ากทม. คนต่อไป มีนโยบายที่ชัดเจน และจริงจัง ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม และของเสีย

กรีนโหวต มีเป้าหมายในการสนับสนุนให้ผู้ว่า กทม. คนต่อไป มีมติยอมรับนโยบาย "ของเสียเหลือศูนย์" ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีขั้นตอนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ นโยบายของเสียเหลือศูนย์มีเป้าหมายในการลดขยะจากแหล่งที่มา สนับสนุนการรีไซเคิล ลดการสร้างขยะ และใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแซมได้ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วนำกลับคืนสู่ธรรมชาติ และระบบตลาดใหม่ได้

จุดมุ่งหมายของกรีนโหวตยังต้องการให้ยุติการใช้โรงงานเผาขยะ ซึ่งมีแต่จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันขยะในกรุงเทพฯ ถูกนำไปฝังกลบนอกกรุงเทพฯ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานเผาขยะที่จะเกิดขึ้นยิ่งก่อให้เกิดผลกระทบที่มากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะการปล่อยสารพิษก่อมะเร็ง ตลอดจนการลงทุนด้วยเงินหลายพันล้านซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นภาระของประชาชนผู้เสียภาษี

"ผู้ว่ากรุงเทพฯ คนต่อไป ต้องผลักดันนโยบายการจัดการของเสียอย่างจริงจัง เขาหรือเธอคนนั้น ต้องผลักดันแผนการลดปริมาณขยะให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเก็บ/คัดแยกขยะนอกระบบ สนับสนุนให้เกิดธุรกิจรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดนโยบายการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต รวมทั้งเสนอแผนการจัดการของเสียที่ก้าวหน้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกเลิกโรงงานเผาขยะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษและเป็นเทคโนโลยีที่เลิกใช้แล้วในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก" ธารา กล่าว

หมายเหตุ

กรีนพีซ ได้ส่งแบบสอบถามถึงผู้สมัครทุกท่านเพื่อทราบถึงนโยบายการจัดการขยะ คำตอบที่ได้รับกรีนพีซ นำมาจัดลำดับว่า ผู้สมัครแต่ละท่านมีนโยบายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ "ของเสียเหลือศูนย์" มากน้อยเพียงใด