อนาคตของพืชและสัตว์ป่าขึ้นอยู่กับความเมตตาของรัฐบาลทุกประเทศ

เรื่องราว - ตุลาคม 2, 2547
กรุงเทพฯ, 2 ตุลาคม 2547 – การประชุมสามัญประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ครั้งที่ 13 เริ่มขึ้นแล้ว กรีนพีซเรียกร้องให้ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ตระหนักถึงอนาคตของพืชป่า และสัตว์ป่า เป็นสำคัญ ในการพิจารณาใดๆ

"ทะเล และป่าของโลกกำลังวิกฤต พืชพันธุ์หลายชนิดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ หนึ่งในภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดที่กำลังเกิดกับพืชป่า และสัตว์ป่าคือ การค้าที่ไร้การควบคุม" นาตาลี เรย์ กรีนพีซสากล กล่าว "ผู้แทนรัฐบาลหลายแห่งทั่วโลกซึ่งมารวมกันที่กรุงเทพฯ เวลานี้ ต้องตระหนักว่า ข้อบังคับของ CITES เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการต่อสู้กับการค้าพืชป่า และสัตว์ป่าผิดกฎหมาย และเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อตกลงทางการค้าไม่ใช่เครื่องมือประนีประนอมการคงอยู่ของพืชป่า และสัตว์ป่า ในอนาคต"

ระหว่างการประชุม CITES กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกสนับสนุนข้อเสนอที่ให้จัดประเภทไม้รามิน ซึ่งจัดเป็นพืชพันธุ์ที่มีคุณค่าสูง ไว้ในภาคผนวก 2 (1) กรีนพีซ ยังสนับสนุนข้อเสนอที่ให้จัดประเภทปลานกขุนทองหัวโหนก และฉลามขาว ไว้ในภาคผนวก 2 และย้ายสถานะของโลมาอิรวดี จากบัญชีรายชื่อในภาคผนวก 2 ไปไว้ในภาคผนวก 1 ตามข้อบังคับทางการค้าของอนุสัญญา CITES และกรีนพีซ ขอสนับสนุนการคงไว้ซึ่งสถานะของวาฬมิงก์ ในบัญชีรายชื่อของภาคผนวก 1

การค้าพืชป่า และสัตว์ป่า เช่น ไม้รามิน และปลานกขุนทองหัวโหนก ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการคงอยู่ของสายพันธุ์ แต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย ลิงอุรังอุตัง ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าที่มีไม้รามินเติบโตได้ดี กำลังสูญเสียพื้นที่อาศัย ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว การใช้เหยื่อเรืองแสง เพื่อล่อจับปลานกขุนทองหัวโหนก ยังเป็นการทำลายแนวปะการังอันเปราะบางอีกด้วย

"หากการประชุม CITES ครั้งนี้ จะคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ ตัวแทนรัฐบาลทั่วโลกจะต้องออกเสียงเพื่อความอยู่รอดของพืชพันธุ์เหล่านี้ ไม่ใช่ออกเสียงให้กลุ่มผู้ได้ผลประโยชน์ จากการทำลายล้างทรัพย์สมบัติอันประเมินค่าไม่ได้ของโลก และจากการค้าผิดกฎหมาย"

กรีนพีซ เป็นองค์กรรณรงค์ที่มีความเป็นอิสระ ใช้การเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง ในการเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และนำเสนอทางออกที่จำเป็นต่ออนาคตของโลก

หมายเหตุ

(1) CITES ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อบังคับ และควบคุมการค้าพืชป่า และสัตว์ป่าหายาก โดยมีการกำหนดสถานะไว้ในบัญชีรายชื่อตามข้อบังคับในภาคผนวก พืชและสัตว์ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของภาคผนวก 1 ถูกกำหนดให้งดเว้นจากการค้าระหว่างประเทศ ข้อยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัย หรือเพาะพันธุ์ ส่วนการค้าพืชและสัตว์ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของภาคผนวก 2 ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดตามข้อบังคับของ CITES พืชและสัตว์ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของภาคผนวก 2 ยังรวมถึงพืชพันธุ์ ที่ได้รับการคุ้มครองระหว่างประเทศสมาชิกของ CITES

หมวด