สิงคโปร์ และมาเลเซีย ครองเส้นทางการลักลอบค้าไม้รามินเถื่อน

กรีนพีซร่วมเปิดโปงกลยุทธ์ลักลอบค้าไม้รูปแบบใหม่

เรื่องราว - ตุลาคม 6, 2547
สิงคโปร์ 6 ตุลาคม 2547 - วันนี้ กรีนพีซแสดงหลักฐานชิ้นใหม่ที่ระบุได้ว่า มีการลักลอบขนไม้รามินเถื่อน จากอินโดนีเซีย ไปยังมาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นการคุกคามความอยู่รอดของลิงอุรังอุตัง และเสือสุมาตรา อย่างยิ่ง เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ของกรีนพีซ อยู่ระหว่างลอยลำอยู่ในสิงคโปร์ในวันนี้ เพื่อแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นถึงการทำลายล้างผืนป่าดึกดำบรรพ์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในภูมิภาคนี้ สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางของการลักลอบขนไม้เถื่อนในภูมิภาค และรัฐบาล ก็ไม่สามารถหยุดยั้งอาชญากรรมอันร้ายแรงนี้ได้

ทิม เบิร์ช เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านป่าไม้ กรีนพีซสากลกล่าวว่า เป็นที่แน่ชัดว่า หากประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ไม่ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการหยุดยั้งการทำลายป่าฝนเขตร้อน และการค้าไม้เถื่อน อีกไม่นานเราคงไม่เหลืออะไรให้ต้องปกป้องรักษากันอีกต่อไป หลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ และ มาเลเซีย ไม่เพียงแต่จะกำอนาคตของทรัพยากรไม้เหล่านี้ไว้เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงพืช สัตว์ และชนพื้นเมืองที่อาศัย และ พึ่งพิงผืนป่านี้อยู่ด้วย คำถามก็คือ พวกเขาต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้อง และ ออกเสียง ให้กับเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ หรือ พวกเขาอยากจะทำให้ชื่อเสียงตัวเองต้องแปดเปื้อนจากคาวเลือดของลิง และเสือ

กรีนพีซ และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Telapak เปิดเผยรายงานด้วยว่า รัฐบาลมาเลเซียล้มเหลวในการหยุดยั้งการค้าไม้รามินเถื่อน ทั้งที่แปรรูปแล้ว และที่เป็นท่อนซุง ซึ่งถูกลักลอบเข้าไปในประเทศมาเลเซีย โดยลักลอบมาจากจังหวัดราอู ในเกาะสุมาตรา ไปขายยังมาเลเซีย และเจ้าหน้าที่ศุลกากรของมาเลเซียรู้เห็นด้วยเป็นอย่างดี จึงเป็นที่แน่ชัดว่า รัฐบาลมาเลเซียล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการค้าไม้เถื่อน

ขณะที่กรุงเทพฯ รัฐบาลของประเทศต่างๆทั่วโลก ได้รวมตัวกันเพื่อร่วมการประชุมสมัยสามัญประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และ พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 13 (CITES CoP 13) ซึ่งจะมีการออกเสียงเพื่อกอบกู้อนาคตของพืช และสัตว์หลายชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์รวมทั้งไม้รามินด้วย

ขณะเดียวกันวันนี้ อาสาสมัครของกรีนพีซล็อคตัวเองไว้กับประตูของสถานทูตมาเลเซีย เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซีย จัดการกับปัญหาขบวนการทำให้ไม้เถื่อนเป็นไม้ถูกกฎหมาย และการลักลอบค้าไม้รามินเถื่อน และรัฐบาลมาเลเซีย ควรเปิดเผยต่อสาธารณชนอย่างหนักแน่นในประเด็นนี้ รวมถึงการสนับสนุนข้อเสนอของรัฐบาลอินโดนีเซีย ที่จะให้ย้ายไม้รามินไปอยู่ในบัญชีหมายเลข 2 ของ CITES (1) และ กรีนพีซ ก็ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลสิงคโปร์ในการให้การสนับสนุนต่อการขึ้นบัญชีไม้รามินไว้ในบัญชีหมายเลข 2 ของ CITES

รามินเป็นไม้เนื้อแข็งที่พบมากในพื้นที่ราบต่ำของป่าพรุ ในมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของลิงอุรังอุตัง และเสือสุมาตรา ทำให้เกรงกันว่า การตัดไม้อาจทำให้สัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์ในที่สุด ไม้รามินเป็นที่ต้องการในหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ อิตาลี ญี่ปุ่น และอังกฤษ ด้วยคุณสมบัติในการใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น มู่ลี่หน้าต่าง และเตียงเด็กเล็ก

ป่าสุมาตรา เป็นหนึ่งในผืนป่าที่กำลังถูกคุกคามความหลากหลายของระบบนิเวศ ธนาคารโลกประเมิณว่า ป่าที่ราบต่ำในเกาะสุมาตราที่ยังหลงเหลืออยู่อาจถูกทำลายอย่างราบคาบภายในปี 2548 หากอุตสาหกรรมตัดไม้ และถางป่ายังคงดำเนินอยู่ในอัตราส่วนเช่นทุกวันนี้ เบิร์ช สรุปว่า "การทำลายป่าเช่นทุกวันนี้ ต้องยุติลงแต่บัดนี้"

กรีนพีซ เป็นองค์กรรณรงค์อิสระที่ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง และใช้การเผชิญหน้าอย่างสันติวิธีเพื่อเปิดเผยปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก และหาทางแก้ไข เพื่อสันติภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต

บรรณานุกรม

(1) CITES เป็นการประชุมสมัยสามัญประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยมีการกำหนดสถานะไว้ในบัญชีรายชื่อตามข้อบังคับในภาคผนวก พืชและสัตว์ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของภาคผนวก 1 ถูกกำหนดให้งดเว้นจากการค้าระหว่างประเทศ ข้อยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัย หรือเพาะพันธุ์ ส่วนการค้าพืชและสัตว์ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของภาคผนวก 2 ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดตามข้อบังคับของ CITES พืชและสัตว์ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของภาคผนวก 2 ยังรวมถึงพืชพันธุ์ ที่ได้รับการคุ้มครองระหว่างประเทศสมาชิกของ CITES

หมวด