ขณะนี้การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการท่าเทียบเรือถ่านหินกระบี่มาถึงขั้นตอนอันสำคัญยิ่ง

แม้ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำอีไอเอ/อีเอชไอเอ โครงการท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าถ่านหินบ้านคลองรั้ว และโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ได้ผ่านพ้นไปท่ามกลางความไม่ชอบธรรม ไม่โปร่งใส และการเร่งรัดดึงดันให้ขั้นตอนต่างๆ ผ่านไปอย่างเร่งด่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และมีเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยจากหลายภาคส่วนตลอดมา

ตามขั้นตอนแล้ว หลังจากผ่านพ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน (ค.1,2 และ 3) ตอนนี้รายงานอีไอเอถูกส่งมายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สผ.) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ คชก. ขึ้น จำนวน 8 ท่าน โดยกลุ่มคชก.นี้เองจะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการท่าเทียบเรือนี้

อนาคตของกระบี่อยู่ในมือของคชก. ทั้ง 8 ท่านเหล่านี้ เหลือเพียงแค่ว่าพวกเขาจะเลือกเป็นผู้นำที่หันมาปกป้องกระบี่ด้วยการชี้ขาดว่ากระบวนการอีไอเอนี้ไม่ชอบธรรมไม่เหมาะสมแก่การดำเนินโครงการ และร่วมเปล่งเสียงรักกระบี่พร้อมกับเราทุกคน พื้นที่กระบี่บริเวณนี้นอกเหนือจากเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําปากน้ํากระบี่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ระดับโลกแล้ว ยังเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผืนหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งผลิตอาหารและปอดเลี้ยงคนกระบี่ เป็นระบบนิเวศที่เกื้อหนุนให้สัตว์ใกล้สูญพันธุ์อาศัยอยู่ เป็นมรกตเม็ดงามของอันดามันที่ไม่ควรถูกทำลายด้วยมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน

รายชื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา EIA ท่าเรือถ่านหินคลองรั้ว

1.  รศ. ดร. พูลศักดิ์ เพียรสุสม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ:
วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมสะพาน การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้าง การสั่นสะเทือนของโครงสร้าง

การศึกษา
ปริญญา B.Eng. Civil Engineering, Chulalongkorn University
M.Eng. Civil Engineering, University of Tokgo
Ph.D. Civil Engineering, University of Tokgo

2. รศ. ดร. วิญญู รัตนปิติกรณ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชายฝั่ง

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา (CET) Head of the School of Civil Engineering and Technology and Chairperson of Civil Engineering Curriculum สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การศึกษา:
B.Eng. in Agricultural Engineering, Khon Kaen University, Thailand
M.Eng. in Water Resources Development, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
D.Eng. in Coastal Engineering,Yokohama National University, Yokohama, Japan

3. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศและเสียง

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

4.นายสุวิทย์ ชุมนุมศิริวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเสียและการระบายน้ำ

ตำแหน่ง: อาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5.นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทางทะเล

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 

6.นายวัฒนสิทธิ์ ศิริวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

ตำแหน่ง: อาจารย์ ดร. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และผู้ช่วยคณบดีส่วนการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา:
Philosophy Degree, Graduate School (Environmental Management), Chulalongkorn University 2007
Master Degree , Faculty of Science and Technology (Environmental Science), Thammasat University 2001
Bachelor Degree , Faculty of Science (Biotechology), Mahidol University2540 / 1997

7. นาวาเอกเทวัญ สุจริตวงศานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย 

ตำแหน่ง:  ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ผู้อำนวยการฝึกผสมร่วมคอบร้าโกลด์ 2015

8.นางสาวคนางค์ คันธมธุรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ -สังคม  และการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง: อาจารย์ ดร. สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา:
ปี 2555 PhD Social Sciences Wageningen School Social Sciences, Wageningen University, the Netherlands 
ปี 2547 M.Sc. (Environmental Sciences) Wageningen University, the Netherlands 
ปี 2545 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่