พร้อมที่จะสูดลมหายใจให้เต็มปอดท่ามกลางสายลม แสงแดด สายน้ำ แล้วหรือยัง

หลังจากที่กรีนพีซและคนไทยหลายฝ่ายได้ร่วมรณรงค์ผลักดันกฎหมายพลังงานหมุนเวียนฉบับแรกของประเทศไทยมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในที่สุดกฎหมายพลังงานหมุนเวียนที่เรารอคอยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการร่างกฎหมายแล้ว

ทุกๆ เสียง ทุกๆ รายชื่อของคุณล้วนมีความหมาย และเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้กฎหมายพลังงานหมุนเวียนฉบับแรกของประเทศไทยนั้นเอื้อประโยชน์กับประชาชนทุกคนอย่างแท้จริงและนี่นอกจากจะเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าเรากำลังก้าวสู่ยุคแห่งการปฏิวัติพลังงานอย่างเต็มตัวแล้ว ยังถือเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของนโยบายพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การรณรงค์ผลักดันกฎหมายพลังงานหมุนเวียนอาจจะฟังดูเหมือนการผลักดันภาพฝันของอนาคตการใช้พลังงานที่ยากจะเกิดขึ้น แต่ความจริงแล้วเรื่องราวของพลังงานหมุนเวียนได้เกิดขึ้นจริงในชุมชนหลายพื้นที่ ของประเทศไทย มาหลายปีแล้ว ทั้งนี้ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา กรีนพีซได้รับการสนับสนุนจากคนหลายกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มคนเมือง กลุ่มคนบันเทิง กลุ่มนักเรียนนักศึกษา สถาบันการศึกษา ไปจนถึงชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เรียกได้ว่า ประชาชนในประเทศต่างร่วมกันเรียกร้องให้เกิดกฎหมายพลังงานหมุนเวียนขึ้น ขาดแต่เพียงผู้นำของประเทศที่จะต้องสนับสนุนให้เกิดกฎหมายเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคนอย่างแท้จริงเท่านั้น

หนึ่งเสียงของคุณที่ร่วมกันแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของประชาชนนี้ ทำให้ฝันของคนไทยทั้งประเทศขยับเข้าใกล้ความจริงขึ้น ขณะนี้รายชื่อทั้งหมดที่กรีนพีซได้รวบรวมมากว่า 17,000 รายชื่อนั้น กำลังถูกส่งไปยังผู้ที่รับผิดชอบด้านพลังงาน อันได้แก่ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน และนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อเรียกร้องและผลักดันให้เร่งออกกฎหมายพลังงานหมุนเวียนในปีพ.ศ. 2556 นี้ โดยจะต้องสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ห้าประการของกรีนพีซ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน รวมถึงมีนโยบายที่จะเปลี่ยนผู้ซื้อมาเป็นผู้ผลิต และเปลี่ยนจากพลังงานสกปรกมาเป็นพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน เรียกได้ว่าทุกเสียงที่ท่านร่วมกันลงชื่อนั้น ขณะนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่ระดับนโยบายอย่างเป็นทางการแล้ว และเราคาดว่ากฎหมายพลังงานหมุนเวียนฉบับแรกก็น่าจะเกิดขึ้นจริงได้ภายในปีหน้านี้

ขณะนี้การปฏิรูประบบพลังงานหมุนเวียนได้ถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีกฎหมายพลังงานหมุนเวียนเป็นหนึ่งในประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปได้กำหนดให้การปฏิรูปพลังงานหมุนเวียนเป็นประเด็นเร่งด่วนขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพียงแค่หนึ่งเดือนหลังจากที่กรีนพีซและประชาชนได้ร่วมกันรณรงค์ผลักดันกฎหมายพลังงานหมุนเวียน นั่นเอง

และข่าวดีล่าสุด ในวันที่ 26 ธันวาคมนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นครั้งแรกเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อการพัฒนา การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดยได้ว่าจ้างให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นที่ปรึกษาซึ่งในการประชุมนี้จะเป็นการเสนอกรอบและแนวทางในการร่างนโยบายที่แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตามข้อเรียกร้องจากทั้งทางชุมชน ผู้บริโภคและผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่ต่อเนื่องและไม่ชัดเจนของนโยบายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน เช่น Adder และ Feed-in Tariff ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงระบบสายส่ง การขาดกลไกสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กสำหรับการใช้งานในชุมชน รวมถึงการที่ผู้บริโภคยังไม่มีส่วนร่วมโดยตรงต่อทางเลือกในการใช้พลังงาน โดยหลังจากนี้เราจะต้องมาติดตามกันอีกครั้งว่าพลังเสียงเรียกร้องของคุณจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายได้หรือไม่และอย่างไร

เราจะคอยติดตามกันต่อไปว่าผลสรุปของการประชุมแสดงความคิดเห็นในวันที่ 26 ธันวาคม นี้จะเป็นเช่นไร รวมทั้งจะส่งผลต่อไปยังเวทีสมัชชาปฏิรูปครั้งที่สาม ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556 อันเป็นเวทีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานหมุนเวียนทุกภาคส่วนทั้งผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้บริโภคและผู้กำหนดนโยบายจะต้องมีมติเห็นชอบร่วมกันเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี เพื่อรับรองในระดับนโยบายและนำไปสู่การปฎิบัติ

กลิ่นอายของอนาคตสีเขียวที่ยั่งยืนและสดใสพร้อมต้อนรับการเริ่มศักราชใหม่ในปีหน้า ภายใต้กฎหมายพลังงานหมุนเวียนฉบับแรกของไทย ที่จะทำให้คนไทยได้มีสิทธิเข้าถึงพลังงานสะอาดและยั่งยืนเสียที!

 

อ่านเพิ่ม : 

กฎหมายพลังงานหมุนเวียน: ถึงเวลาแล้วหรือยังสำหรับสังคมไทย?

โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด  ผู้จัดการมูลนิธินโยบายสุขภาวะ