เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีมติให้ดำเนินการจัดทำร่างข้อตกลงว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลหลวงอย่างเป็นทางการ การอนุมัติดังกล่าวเป็นการต่อยอดความสำเร็จของที่ประชุมคณะทำงานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติ ที่มีขึ้นเมื่อเดือนมกราคม โดยประเทศต่าง ๆ จะเริ่มลงมือจัดทำเนื้อหาร่างสนธิสัญญาว่าด้วยทะเลหลวงฉบับใหม่ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีหน้าเป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะมีการถกเถียงกันในประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มีหลายประเทศที่ตระหนักว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องคุ้มครองทะเลหลวง และมีหลายประเทศที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ทำให้ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้

กรีนพีซและผู้รักทะเลและมหาสมุทรหลายล้านคนจากทั่วโลกจะร่วมกันเรียกร้องให้ข้อตกลงว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลหลวง มีข้อกำหนดให้จัดตั้งเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองมหาสมุทรโลกเป็นกลไกสำคัญระดับโลก เพราะพื้นที่ร้อยละ 64 ของทะเลหลวงเป็นสมบัติร่วมกันของพวกเราทุกคน ข้อตกลงฉบับนี้จะต้องมีข้อกำหนดที่ชัดเจนด้วยว่า ให้มีการดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกครั้งก่อนจะอนุมัติให้มนุษย์เข้าไปดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสรรพสัตว์ในทะเลหลวงและถิ่นอาศัยของสัตว์เหล่านั้น 

ข้อตกลงฉบับนี้ควรมีการกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนเพื่อการคุ้มครองและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในแหล่งพันธุกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตทะเลหลวง น่านน้ำสากล นอกชายฝั่งทะเล และเพื่อเป็นหลักประกันในการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา ไม่ใช่ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ประเทศที่ร่ำรวยใช้ความได้เปรียบตักตวงผลประโยชน์ไปแต่เพียงฝ่ายเดียว อีกทั้งยังโอกาสที่สำคัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงระบอบการกำกับดูแลทะเลหลวงในปัจจุบัน จากระบบที่มุ่งเน้นการตักตวงผลประโยชน์ (ด้วยกฎเกณฑ์การทำประมง การเดินเรือ การขุดเจาะและทำเหมืองที่จัดทำขึ้นเมื่อหลายทศวรรษก่อนหน้านี้) สู่ระบบใหม่ที่เป็นหลักประกันถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ของสิ่งมีชีวิตในทะเลหลวง เพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป

ใต้พื้นน้ำของมหาสมุทร มีภูเขาใต้ทะเล แหล่งน้ำพุร้อนและเย็น และระบบนิเวศใต้น้ำอันสลับซับซ้อน ซึ่งล้วนแต่มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในการดำรงไว้ซึ่งชีวิตและองคาพยพของมหาสมุทร หลายพื้นที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ และแหล่งดำรงชีวิตของสรรพชีวิตอันน่าอัศจรรย์มากมายที่ต้องการความคุ้มครองอย่างเร่งด่วน การจำแนกแหล่งบำรุงพันธุ์สัตว์ทะเล และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในมหาสมุทรเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิตที่ดีของพวกเราในอนาคต ทั้งเพื่อสร้างดุลภาพของภูมิอากาศและเพื่อความมั่นคงทางอาหารของพวกเราด้วย

มีหลายสิ่งที่ต้องทำอีกมากมายในอีกหลายปีข้างหน้า เพื่อสร้างหลักประกันว่าคณะรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ จะร่วมกันจัดทำข้อตกลงที่เข้มแข็ง ข้อตกลงที่มีระบบกลไกคุ้มครองมหาสมุทรถึงระดับรากฐาน ไม่ใช่เพียงแค่ดำรงไว้ซึ่งวิถีแห่งการทำลายล้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต่อไป ขณะเดียวกัน เราก็ไม่มีเวลาที่จะสูญเปล่า มหาสมุทรกำลังต้องการการคุ้มครองตั้งแต่วันนี้

นี่จึงเป็นโอกาสที่พวกเราพร้อมด้วยผู้ที่รักมหาสมุทรอีกหลายล้านคนในการเป็นพลังและกระบอกเสียง ในขณะที่พวกเราบางกลุ่มใช้เวลาวันแล้ววันเล่าในการจัดชุมนุมทางการเมืองเพื่อผลักดันให้รัฐบาลทำในสิ่งที่ถูกต้อง พวกเราอีกหลายกลุ่มก็ร่วมประสานงานกับนักเคลื่อนไหวและนักรณรงค์จากทั่วทุกมุมโลก จัดแสดงหลักฐานและรณรงค์ยุติการทำลายล้างทะเลหลวง ณ กลางมหาสมุทร รวมทั้งรณรงค์คัดค้านเส้นทางการไหลของเงินทุนที่เกิดจากกิจกรรมการประมงผิดกฎหมายและขาดการควบคุม การปฏิบัติการอย่างเข้มแข็งในการคุ้มครองทะเลเหนือในเนเธอร์แลนด์ จนกระทั่งถึงการเปิดโปงขบวนการทำประมงผิดกฎหมายของบริษัทสัญชาติจีนในแอฟริกาตะวันตก และการรณรงค์เพื่อยับยั้งการจับปลาทูนาด้วยวิธีการที่ไม่ยั่งยืน กรีนพีซจะยังคงต่อสู้ต่อไปเพื่อดำรงไว้ซึ่งชีวิตของมหาสมุทร

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับบรรดาผู้รักทะเลและมหาสมุทรจากทั่วโลก พวกเราเชื่อว่าการทำงานร่วมกันจะช่วยให้เกิดเปลี่ยนแปลงและพิทักษ์รักษาทะเลและมหาสมุทรของพวกเราไว้ได้อย่างแน่นอน