“ชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์” ให้เด็กไทยภาคภูมิใจในข้าวไทย

เรื่องราว - เมษายน 23, 2553
กรีนพีซเปิดตัวโครงการค่ายเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สำหรับเด็กและเยาวชนเป็น ครั้งแรกในประเทศไทย ณ ผืนนาอินทรีย์ในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำเสนอวิธีการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความรู้และกระตุ้นเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารที่ดีต่อ สุขภาพ เห็นคุณค่าของผืนดินและร่วมสร้างชุมชนที่แข็งแรง ผ่านประสบการณ์ที่จะได้รับจากการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์นี้

สมาชิกและอาสาสมัครกรีนพีซ และเกษตรกรราชบุรี ร่วมปลูกข้าวอินทรีย์ในแปลงนาขนาด 10 ไร่ เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าวผืนแรกในประเทศไทย ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งภายในอีก 4 เดือนข้างหน้า นาข้าวผืนนี้จะงอกงามกลายเป็นศิลปะอันสวยงามสะท้อนวิถีชีวิตของชาวนาไทย ด้วยภาพชาวนาใส่หมวกฟาง และถือเคียวร่วมกันเกี่ยวข้าว

โครงการชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์ จัดขึ้นสำหรับเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 8 ถึง 12 ปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตจากทุ่งนาอินทรีย์ที่เต็มไป ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจะได้เรียนรู้ว่า กว่าเมล็ดข้าวหนึ่งเมล็ดจะได้เติบโตมาเป็นข้าวที่แสนอร่อยและอุดมไปด้วยคุณ ค่าทางสารอาหารนั้นต้องผ่านขั้นตอน และมีวิธีการเพาะปลูกอย่างไร นอกจากนี้เด็กๆ จะได้ลงมือเรียนรู้งานในไร่นา ตั้งแต่การกำจัดวัชพืช การทำปุ๋ยหมัก การเก็บเกี่ยว รวมถึงการดำนาร่วมกับชาวนาในจังหวัดราชบุรีที่จะคอยดูแลให้คำแนะนำและแบ่ง ปันความรู้เรื่องวิธีการทำนาอย่างยั่งยืนให้แก่ทุกคนด้วย

โครงการค่ายสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนี้จะจัดขึ้น 3 วัน โดยจะจัดขึ้น 2 ครั้ง คือระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน และระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคมนี้ ซึ่งน้อง ๆ เยาวชนจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในท้องทุ่งจริง เด็ก ๆ จะได้ทำการสำรวจและทดลองทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว รวมทั้งได้เข้าใจชุมชนและพัฒนาความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โครงการนี้จะมีเด็กและเยาวชนจากจังหวัดราชบุรีและบุตรหลานของสมาชิกกรีนพี ซเข้าร่วมครั้งละ 30 คน

"เกษตรกรรมในทุกวันนี้ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนแล้ว นักวิชาการหลายท่านได้เตือนว่า กระบวนการผลิตอาหารในปัจจุบันที่มาจากการทำการเกษตรเชิงอุตสาหกรรม การพึ่งพาการใช้สารเคมีและการดัดแปลงพันธุกรรมนั้นไม่ใช่ทางรอดอีกต่อไป โครงการชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์จึงได้เกิดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน ผู้ที่จะเป็นแนวหน้าในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตอาหารของเราไปสู่ทางเลือก ที่ดีกว่าในอนาคต" นางสาวณัฐวิภากล่าว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เกษตรเชิงนิเวศ

กิจกรรมวันที่ 1 -- ค่าย "ชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์"

ปฏิทินกิจกรรมค่ายครั้งที่ 1 วันที่ 23-25 เม.ย 53