ปฏิวัติพลังงานทันที

เรื่องราว - ตุลาคม 27, 2551
กรีนพีซตีพิมพ์รายงาน "ปฏิวัติพลังงาน แผนการพลังงานโลกที่ยั่งยืน" ฉบับที่ 2 ที่มีข้อมูลล่าสุดด้านเศรษฐกิจ เทคนิค และ ประชากร การปฏิวัติพลังงาน เป็นแผนการพลังงานแผนการเดียวที่ระบุว่าโลกของเราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กำหนดเวลาเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ ประหยัดเงิน และ ดำรงการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลกเอาไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นหายนะภัย โดยสิ่งเดียวที่เราต้องมีเพื่อเริ่มต้นแผนการนี้ คือ นโยบายอันกล้าหาญของผู้นำโลก

รายงานการปฏิวัติพลังงาน - การคาดการณ์พลังงานที่ยั่งยืนทั่วโลก ที่ใช้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ประสิทธิภาพ โครงสร้าง และ การขนส่ง

ด้วยเหตุนี้เราจึงได้จัดทำวีดิโอ เพื่อแสดงให้เห็นว่าวิธีการอันกล้าหาญในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีหน้าตาเป็นอย่างไร

การปฏิวัติพลังงาน แสดงให้เห็นว่าโลกสามารถก้าวออกจากสถานการณ์ปัจจุบัน ไปสู่สถานการณ์ที่เราควรไปถึง แผนการพลังงานระดับโลกแผนการใหม่นี้ให้รายละเอียดว่าการปล่อยคาร์บอนจากภาคพลังงานและการขนส่งจะถึงจุดสูงสุดภายใน พ.ศ. 2558 และถูกลดปริมาณลงมากกว่า 50% ภายใน พ.ศ. 2593 ได้อย่างไร การลงทุนเชิงรุกกับพลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างอุตสาหกรรมมูลค่า 13 ล้านล้านบาทต่อปี และผลิตไฟฟ้าได้ครึ่งหนึ่งของโลก เราสามารถลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่า 630 ล้านล้านบาท ไปพร้อมๆ กับการต้านสู้กับสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การปฏิวัติพลังงานมี 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 ประสิทธิภาพทางพลังงานไฟฟ้า

• ใช้ประโยชน์จากศักยภาพทางเทคนิค เพื่อสร้างประสิทธิภาพทางพลังงานไฟฟ้า ผ่านทางมาตรฐานด้านเทคนิค

ขั้นตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

• เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราผลิตพลังงานในโรงไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่ ไปสู่ระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์ โดยใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ที่มาจากแหล่งพลังงานที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น เช่น ลม แสงอาทิตย์ และ พลังความร้อนใต้พิภพ

• ระบบการผลิตไฟฟ้าและความร้อน ซึ่งจะยุติการสูญเสียพลังงานมหาศาลผ่านหอทำความเย็น

ขั้นตอนที่ 3 การขนส่งที่มีประสิทธิภาพทางพลังงาน

• สร้างระบบการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

• ใช้งานรถยนต์ รถบรรทุก ฯลฯ ที่มีประสิทธิภาพ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกต้องลดลงเหลือเท่ากับระดับปัจจุบันภายใน พ.ศ. 2563 ซึ่งจะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อประเทศอุตสาหรรม เช่น สหรัฐอเมริกา องค์กรชุมชนยุโรป (EC) และ ออสเตรเลีย ลดการปล่อยก๊ําซเรือนกระจกลงให้มากที่สุด 30% ต่ำกว่าระดับในพ.ศ. 2533 ส่วนประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น จีนและอินเดีย ต้องรักษาระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในพ.ศ. 2563 และเริ่มลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปจนถึงพ.ศ. 2573 และหลังจากนั้น ในขณะเดียวกับที่ผลิตพลังงานที่มั่นคงและราคาไม่แพง และที่สำคัญที่สุดรักษาความมั่นคงของการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลก

ความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้การลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเป็นแผนการที่สามฝ่ายได้ประโยชน์ ได้แก่ ประโยชน์ด้านความมั่นคงทางพลังงาน ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และผลดีต่อสภาพภูมิอากาศโลก ในขณะที่แผนการพลังงานที่ "เป็นไปตามปกติ" ทำให้เกิดภาระด้านภูมิอากาศและเศรษฐกิจ การปฏิวัติพลังงานสามารถต่อกรกับแผนการที่ "เป็นไปตามปกติ" ได้อย่างเห็นได้ชัด อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนพร้อมแล้ว และมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าปริมาณที่จำเป็นเพื่อทำให้การปฏิวัติพลังงานเป็นความจริงขึ้นมา ไม่มีอุปสรรคด้านเทคนิคใดๆ เลย จะมีก็เพียงแต่อุปสรรคทางการเมืองที่เราต้องเอาชนะเพื่อสร้างระบบพลังงานทั่วโลกขึ้นมาใหม่

คุณช่วยให้การปฏิวัติพลังงานเป็นจริงขึ้นมาได้ มีส่วนร่วมวันนี้

แผนการปฏิวัติพลังงาน เป็นโครงการที่ละเอียดที่นำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับอนาคตด้านพลังงานหมุนเวียนของโลก แผนการปฏิวัติพลังงานได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Technical Thermodynamics ที่ศูนย์การบินอวกาศแห่งเยอรมนี นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจากมหาวิทยาลัย สถาบัน และ อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกกว่า 30 คน

ดาวน์โหลดแผนการปฏิวัติพลังงาน

บทสรุป (16 หน้า) | รายงานฉบับเต็ม (212 หน้า)|

บทสรุป (ภาษาไทย 4 หน้า)

ลงชื่อในจดหมายเรียกร้องการปฏิวัติพลังงาน

กรีนพีซเชื่อว่า เราต้องปฏิวัติพลังงานเพื่อให้โลกมีระบบนิเวศและเศรษฐกิจที่ดี และวิทยาศาสตร์และตลาดต่างๆ ได้เห็นพ้องเช่นนั้น เราต้องปฏิวัติพลังงานเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ เพื่อสันติภาพในประเทศไทย

บริจาค

เพื่อรักษาความเป็นอิสระ กรีนพีซไม่รับเงินจากภาครัฐบาลและเอกชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ทำให้เราสามารถกดดันทั้ง 2 ฝ่าย เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนเช่นคุณ ที่ช่วยเราตามกำลังความสามารถ โปรดสนับสนุนเรา