กรีนพีซจับมือเกษตรกรราชบุรี ร่วมปลูกข้าวอินทรีย์สร้างศิลปะบนผืนนา

เรื่องราว - มีนาคม 7, 2552
วันนี้ สมาชิกและอาสาสมัครกรีนพีซ และเกษตรกรราชบุรีร่วมปลูกข้าวอินทรีย์ในแปลงนาขนาด 10 ไร่ เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าวเป็นผืนแรกในประเทศไทย ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งภายในอีก 4 เดือนข้างหน้า นาข้าวผืนนี้จะงอกงามกลายเป็นศิลปะอันสวยงามสะท้อนวิถีชีวิตของชาวนาไทย ด้วยภาพชาวนาใส่หมวกฟาง และถือเคียวร่วมกันเกี่ยวข้าว

สมาชิกและอาสาสมัครกรีนพีซ และเกษตรกรราชบุรี ร่วมปลูกข้าวอินทรีย์ในแปลงนาขนาด 10 ไร่ เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าวผืนแรกในประเทศไทย ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งภายในอีก 4 เดือนข้างหน้า นาข้าวผืนนี้จะงอกงามกลายเป็นศิลปะอันสวยงามสะท้อนวิถีชีวิตของชาวนาไทย ด้วยภาพชาวนาใส่หมวกฟาง และถือเคียวร่วมกันเกี่ยวข้าว

สมาชิกและอาสาสมัครกรีนพีซ และเกษตรกรราชบุรี ร่วมปลูกข้าวอินทรีย์ในแปลงนาขนาด 10 ไร่ เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าวผืนแรกในประเทศไทย ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งภายในอีก 4 เดือนข้างหน้า นาข้าวผืนนี้จะงอกงามกลายเป็นศิลปะอันสวยงามสะท้อนวิถีชีวิตของชาวนาไทย ด้วยภาพชาวนาใส่หมวกฟาง และถือเคียวร่วมกันเกี่ยวข้าว

สมาชิกและอาสาสมัครกรีนพีซ และเกษตรกรราชบุรี ร่วมปลูกข้าวอินทรีย์ในแปลงนาขนาด 10 ไร่ เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าวผืนแรกในประเทศไทย ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งภายในอีก 4 เดือนข้างหน้า นาข้าวผืนนี้จะงอกงามกลายเป็นศิลปะอันสวยงามสะท้อนวิถีชีวิตของชาวนาไทย ด้วยภาพชาวนาใส่หมวกฟาง และถือเคียวร่วมกันเกี่ยวข้าว

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผูกพันอย่างหยั่งรากลึกกับประเพณีการทำเกษตรกรรม และชาวนาไทยเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ นอกจากนี้ กรีนพีซยังได้เสนอชื่อประเทศไทยเข้าสู่กินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด จนได้รับการยกย่องจากกินเนส เวิลด์ เรคคอร์ดว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก โดยในปี 2550 ประเทศไทยส่งออกข้าวมากถึง 27 เปอร์เซ็นต์ของตลาดส่งออกข้าวทั่วโลก

"ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการทำนาข้าว แต่เราควรเป็นผู้นำในด้านการทำนาข้าวแบบยั่งยืนด้วย การทำนาแบบอินทรีย์สามารถแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นว่ายังมีวิธีการปลูกข้าวใหม่ๆ แบบพึ่งพาธรรมชาติอีกหลายวิธี ที่สามารถนำมาใช้ได้จริง นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงให้บรรษัทเคมีเกษตรได้เห็นว่า เทคโนโลยีที่เสี่ยงอย่างการตัดต่อพันธุกรรม ไม่เป็นที่ต้องการในประเทศไทย และสารเคมีสำหรับการเกษตรกำลังจะถูกกำจัดไป" นางสาวณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลไทยออกกฎหมายยับยั้งพืชจีเอ็มโอในทันที

ในการสร้างสรรค์ศิลปะบนผืนนานี้ จะใช้กล้าข้าวอินทรีย์สองชนิด นั่นคือ กล้าข้าวชัยนาท 1 และกล้าข้าวก่ำ สำหรับนำไปปักดำในนา และด้วยคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกันของข้าวทั้งสองสายพันธุ์ ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผืนนาให้กลายเป็นศิลปะได้ โดยข้าวชัยนาท 1 เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าชนิดไม่ไวแสง ซึ่งลำต้นและใบมีลักษณะสีเขียว เมื่อนำมาปักดำจะให้สีเขียวเป็นพื้นหลังของภาพ ในขณะที่ข้าวก่ำ เป็นข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองโบราณของภาคเหนือตอนบน มีลำต้นและใบเป็นสีม่วงดำตามธรรมชาติ จะถูกนำมาใช้เป็นสีของลวดลายต่างๆ บนผืนนา

กิจกรรมภายในงานยังประกอบด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากปราชญ์ชาวนาเรื่องเกษตรกรรมอินทรีย์ การสอนการดำนาขั้นพื้นฐาน การสอนวิธีการทำสารอินทรีย์ที่ใช้ในนาข้าว เช่น น้ำส้มควันไม้ ซึ่งเป็นสารสกัดจากชีวภาพจากธรรมชาติที่มีเฉพาะในประเทศไทย ใช้สำหรับไล่แมลงในนาข้าว เป็นต้น

กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลไทยออกกฎหมายยับยั้งพืชจีเอ็มโอในทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวจีเอ็มโอ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ หรือการทดลองในระดับไร่นาก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยีจีเอ็มโอยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าปลอดภัยทางอาหารต่อผู้บริโภค และเมื่อใดที่จีเอ็มโอปนเปื้อนออกสู่ธรรมชาติแล้ว เราจะไม่สามารถเรียกสิ่งแวดล้อมเดิมกลับคืนมาได้ เพราะพืชจีเอ็มโอได้กลืนกินพืชธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระระดับโลก ทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสันติภาพ กรีนพีซรณรงค์เพื่อต่อต้านพืชจีเอ็มโอ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของพืชจีเอ็มโอทั้งหมด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญบนหลักการของความยั่งยืน การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และ การให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่า การดัดแปลงพันธุกรรมเป็นเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นและไม่เป็นที่ต้องการของสังคมโลก โดยทำให้สิ่งแวดล้อมถูกปนเปื้อน คุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต่อสุขภาพ

ลงชื่อเป็น "คนรักข้าวไทย"

รับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เต็มไปด้วยวิธีการง่ายๆ ในการปกป้องข้าวไทยและเกษตรกรรมไทยให้ปลอดจากภัยจีเอ็มโอ และสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน ทางออกที่แท้จริงของความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

บริจาค

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รณรงค์ต่อต้านการดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นและไม่เป็นที่ต้องการของสังคมโลก โดยทำให้สิ่งแวดล้อมถูกปนเปื้อน คุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ และ สร้างความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต่อสุขภาพ เพื่้อให้เราทำสิ่งนี้ต่อไปได้ เราไม่รับเงินบริจาคจากภาครัฐและเอกชน เราพึ่งพาเงินสนับสนุนจากประชาชนเช่นคุณ โปรดช่วยเราเท่าที่ทำได้