กรีนพีซชี้พรรคการเมืองหลักยังสอบตกด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม

“เมื่อธรรมชาติล่มสลาย มีเงินก็อยู่ไม่ได้: Vote for the environment”

เรื่องราว - ธันวาคม 14, 2550
กรีนพีซแขวนป้ายรณรงค์ขนาดใหญ่ระบุข้อความ “เมื่อธรรมชาติล่มสลาย มีเงินก็อยู่ไม่ได้: Vote for the environment” บนสะพานพุทธฯ และให้ความเห็นว่าพรรคการเมืองหลักยังคงขาด “เจตจำนงทางการเมือง” ในการผลักดันนโยบายและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้อาสาสมัครกรีนพีซแขวนป้ายที่ประกาศว่า "เมื่อธรรมชาติล่มสลาย เราก็จะรู้ว่ามีเงินก็อยู่ไม่ได้ จงโหวตเพื่อสิ่งแวดล้อม" บนราวสะพานพุทธฯ (สะพานพระราม 1) เพื่อเน้นย้ำการขาดการให้ความสำคัญของพรรคการเมืองหลักๆ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

วันนี้อาสาสมัครกรีนพีซแขวนป้ายที่ประกาศว่า "เมื่อธรรมชาติล่มสลาย เราก็จะรู้ว่ามีเงินก็อยู่ไม่ได้ จงโหวตเพื่อสิ่งแวดล้อม" บนราวสะพานพุทธฯ (สะพานพระราม 1) เพื่อเน้นย้ำการขาดการให้ความสำคัญของพรรคการเมืองหลักๆ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

จากการสำรวจนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของพรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พบว่าแนวนโยบายสิ่งแวดล้อมของพรรคการเมืองดังกล่าวยังขาดแผนปฏิบัติการรองรับที่ชัดเจน เมื่อพิจารณาว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  วิกฤตการณ์ปนเปื้อนในแหล่งน้ำจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม  รวมถึงภัยคุกคามจากจีเอ็มโอในระบบเกษตรกรรมของประเทศ 

"ผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศในอนาคตต้องมีแผนปฏิบัติการที่มุ่งมั่นและเป็นจริงเพื่อตอบรับกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยที่นับวันยิ่งเลวร้ายลง และน่าผิดหวังมากที่ยังเห็นประชาชนและสิ่งแวดล้อมของไทยได้รับแต่เพียงคำมั่นสัญญาลมๆ แล้งๆ ของนักการเมืองที่มัวแต่กอบโกยผลประโยชน์ส่วนตน" นายธารา บัวคำศรี ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

ในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน การสำรวจพบว่านโยบายของพรรคการเมืองยังขาดเป้าหมายและแนวทางในการลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ แม้บางพรรคจะมีข้อเสนอเรื่องพลังงานหมุนเวียนและมาตรการประสิทธิภาพทางพลังงานก็ตาม แต่ไม่มีพรรคการเมืองใดเลยที่แสดงเจตจำนงทางการเมืองอย่างแท้จริงในการดำเนินการแผนงานที่ก้าวหน้าเพื่อให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลง ส่วนด้านพลังงานนิวเคลียร์ พรรคการเมืองส่วนใหญ่มีท่าทีที่ไม่ชัดเจน

"ผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศในอนาคตต้องมีแผนปฏิบัติการที่มุ่งมั่นและเป็นจริงเพื่อตอบรับกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยที่นับวันยิ่งเลวร้ายลง  และน่าผิดหวังมากที่ยังเห็นประชาชนและสิ่งแวดล้อมของไทยได้รับแต่เพียงคำมั่นสัญญาลมๆ แล้งๆ ของนักการเมืองที่มัวแต่กอบโกยผลประโยชน์ส่วนตน"

นายธารา บัวคำศรี

ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับปัญหามลพิษ ทุกพรรคการเมืองเสนอให้มีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ การปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อม และเห็นด้วยกับแนวทางด้านการผลิตที่สะอาด ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีพรรคการเมืองใดแสดงให้เห็นถึงแผนการที่รองรับเพื่อทำให้นโยบายเป็นจริง และยังขาดการให้ความสำคัญที่จะนำมาปฏิบัติ พรรคการเมืองหลายพรรคยังมีนโยบายที่ขัดแย้งกันเอง โดยเฉพาะการเสนอให้มีการแก้ไขปัญหามลพิษ ในขณะเดียวกันก็ผลักดันนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ ถึงแม้จะมีบทเรียนการปนเปื้อนของจีเอ็มโอในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรไทย แต่พรรคการเมืองส่วนใหญ่ก็ยังไม่ยื่นคำขาดที่จะปฏิเสธเทคโนโลยีเสี่ยงนี้ ประเด็นนี้ถือเป็นหายนะของสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรมของประเทศไทยเนื่องจากยังไม่มีข้อพิสูจน์ใดที่สามารถระบุได้ว่าพืชจีเอ็มโอปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

"เราอยากให้คนไทยร่วมกันเรียกร้องให้พรรคการเมืองเห็นความสำคัญของนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านโยบายอื่นๆ รัฐบาลต่อไปจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อประชาชน  อนาคตสิ่งแวดล้อมไทยจะมืดมนหากไร้ซึ่งเจตจำนงทางการเมืองจากผู้ที่จะก้าวสู่อำนาจในการบริหารประเทศในสมัยต่อไป"  นายธารากล่าวเสริม

ร่วมบริจาค

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระ ไม่รับเงินจากภาครัฐบาลและเอกชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ทำให้เราสามารถกดดันทั้ง 2 ฝ่าย เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนกว่า 2 ล้านคนทั่วโลกที่ช่วยเราตามกำลังความสามารถ โปรดสนับสนุนเรา