กรีนพีซเตือนสถานการณ์วิกฤตน้ำในไทย: ปัญหามลพิษทางน้ำและการขาดแคลนน้ำสะอาด

เรื่องราว - ตุลาคม 11, 2550
กรีนพีซเตือนประเทศไทยกำลังก้าวสู่สถานการณ์วิกฤตน้ำหากขาดการนำมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ด้วยเหตุที่มลพิษทางน้ำเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นตัวการในการทำให้สถานการณ์ขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดในประเทศรุนแรงขึ้น

"การที่แหล่งน้ำจืดและน้ำใต้ดินเกิดการปนเปื้อนจากสารมลพิษจะทำให้ปริมาณของแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นลดลง ถึงแม้ว่าภาครัฐได้มีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันมลพิษทางน้ำ แต่แนวโน้มของสถานการณ์น้ำในประเทศกลับแย่ลง" พลาย ภิรมย์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสารพิษ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

เพื่อเป็นการป้องกันการลดลงของแหล่งน้ำสะอาดในประเทศจากการปนเปื้อนสารมลพิษในน้ำ กรีนพีซได้เปิดตัวโครงการน้ำสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้มีการรักษาแหล่งน้ำในประเทศ พร้อมกับเปิดเผยรายงาน "สถานการณ์น้ำในประเทศไทย" ซึ่งสรุปผลสำรวจการปนเปื้อนของสารมลพิษในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมบางแห่งของประเทศในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

รายงานฉบับนี้กล่าวถึงผลสำรวจล่าสุดที่พบว่าน้ำเสียที่ปล่อยจากนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองและนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีมีการปนเปื้อนของโลหะหนักในปริมาณสูง เช่น นิกเกิลและสังกะสี และสารประกอบประเภทคลอรีน เช่น ไดคลอโรมีเทน คลอโรฟอร์ม และไตรคลอโรอีเทน และสารเคมีที่มีผลกระทบต่อต่อมไร้ท่อประเภทอื่นๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ในจังหวัดลำพูนมีการตรวจสอบพบว่าแหล่งน้ำผิวดินซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีการปนเปื้อนของสารประกอบอินทรีย์หลายชนิดรวมถึงอาคริเลสที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและระบบการย่อยอาหาร และที่สำคัญ พบการปนเปื้อนของทองแดง แคดเมียมและสังกะสีค่อนข้างสูงในตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในชุมชนบริเวณดังกล่าว ปริมาณของสารเคมีทั้ง 3 ชนิดนี้สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานโดยทั่วไปและมากกว่าความเข้มข้นสูงสุดที่กำหนดไว้ของคุณภาพน้ำดื่มไทย

"ในขณะที่การศึกษาของเรายังไม่สามารถที่จะสรุปได้อย่างชัดเจนว่าสารมลพิษที่มีต้นกำเนิดจากแหล่งอุตสาหกรรมนั้นมีโอกาสปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในทุกพื้นที่ แต่ก็สามารถชี้ให้เห็นถึงการคุกคามของมลพิษอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ การที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้นั้น ควรที่จะมีมาตรการที่นอกเหนือจากมาตรฐานควบคุมปริมาณสารพิษในน้ำทิ้ง เช่น ยกเลิกการใช้สารพิษอันตรายและส่งเสริมการผลิตที่สะอาด" พลาย ภิรมย์ กล่าวเพิ่มเติม

ธารา บัวคำศรี ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เคยทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำและภัยแล้งหลายครั้งในประเทศว่าการที่จะป้องกันไม่ให้วิกฤตน้ำต้องรุนแรงไปมากกว่านี้ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการกับปัญหาการปนเปื้อนของแหล่งน้ำจากมลพิษภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

กรีนพีซได้เสนอให้รัฐบาลบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมและเน้นให้ความสำคัญเร่งด่วนในเรื่องการผลิตที่สะอาด รวมทั้งผลักดันให้มีมาตรการป้องกันแหล่งน้ำใต้ดินของประเทศให้ปราศจากการปนเปื้อนของสารมลพิษเพื่อเป็นการปกป้องความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำในประเทศ

นอกจากนี้กรีนพีซยังร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต" ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์แรกของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษทางน้ำที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดปัญหามลพิษทางน้ำและผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ผ่านทางภาพถ่าย

สมัครจดหมายข่าว

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำสำหรับโลกอันบอบบางใบนี้ และเรายินดีเสมอที่จะได้รับความช่วยเหลือ สมัครรับจดหมายข่าวเพื่อรับวิธีการที่คุณสามารถช่วยโลกใบนี้ได้

ร่วมบริจาค

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระที่ไม่รับความช่วยเหลือจากองค์กรรัฐบาลและเอกชน เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนเช่นคุณ

หมวด