ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนชี้มลพิษทางน้ำเป็นปัญหาสำคัญ ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน

เรื่องราว - มีนาคม 20, 2551
เนื่องในวันน้ำโลก (World Water Day- 22 มีนาคม ของทุกปี) ที่กำลังจะถึงนี้ กรีนพีซได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางน้ำ(1) ที่จัดทำโดยศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และรณรงค์ให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำอย่างจริงจัง ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ร้อยละ 86.5 ของชาวกรุงเทพฯและปริมณฑลมีความคิดเห็นว่ามลพิษทางน้ำเป็นปัญหาสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และให้คะแนนเพียงครึ่ง (5.25/ 10 คะแนน) ต่อผลงานของรัฐบาลในการจัดการและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในปัจจุบัน

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2551 พบว่า ประเด็นที่ประชาชนกังวลสูงสุดอันดับแรก คือ ขยะในแหล่งน้ำ (ร้อยละ 87.1)

กรีนพีซโดยความร่วมมือกับศูนย์วิจัยความสุขชุมชนได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2551 โดยได้สอบถามประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และรอบเขตนิคมอุตสาหกรรม(2)  รวมทั้งสิ้น 1,967 ตัวอย่าง

ผลการสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความกังวลในระดับมากถึงมากที่สุดต่อทุกประเด็นปัญหามลพิษทางน้ำที่นำเสนอ (15 ประเด็น) ซึ่งเมื่อมองในภาพรวมแล้ว  ประเด็นที่ประชาชนมีความกังวลสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ขยะในแหล่งน้ำ (ร้อยละ 87.1) ปัญหาน้ำเน่าเสียตามคูคลอง (ร้อยละ 87.0) การปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสู่แหล่งน้ำ (ร้อยละ 85.5) การปนเปื้อนสารเคมีจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมในแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำอุปโภคบริโภค (ร้อยละ 84) และน้ำอุปโภคบริโภคมีราคาแพงขึ้น (ร้อยละ 82.5) ตามลำดับ   

"หวังว่าผลสำรวจนี้จะทำให้รัฐบาลหันมาบูรณาการการจัดการ ปัญหามลพิษทางน้ำและปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เข้ารวมไปกับการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม คนจำนวนไม่น้อยมองว่าปัญหามลพิษทางน้ำเป็นปัญหาสำคัญและจะส่งผลกระทบโดยตรง ต่อประชาชน แต่รัฐบาลยังไม่ตื่นตัวในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำตามที่ประชาชนได้คาดหวัง ไว้"

นายพลาย ภิรมย์

ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสารพิษ

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ  ผลการสำรวจชี้ว่า ร้อยละ 67.8  ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่า  กฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยน้ำทิ้งที่มีในปัจจุบันหย่อนยาน ไม่ครอบคลุมสารเคมีอันตรายหลายชนิดและยังไม่เพียงพอในการแก้ปัญหา  ในขณะที่กว่าร้อยละ 64.7 เห็นว่าหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบป้องกันมลพิษทางน้ำหย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ก่อมลพิษ

"หวังว่าผลสำรวจนี้จะทำให้รัฐบาลหันมาบูรณาการการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำและปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เข้ารวมไปกับการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม คนจำนวนไม่น้อยมองว่าปัญหามลพิษทางน้ำเป็นปัญหาสำคัญและจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน แต่รัฐบาลยังไม่ตื่นตัวในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำตามที่ประชาชนได้คาดหวังไว้"  นายพลาย ภิรมย์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสารพิษ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

นอกจากนี้ กรีนพีซได้เฝ้าติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่รายงานเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหามลพิษทางน้ำ  เฉพาะช่วงสองปีที่ผ่านมานี้ (มกราคม 2549 -กุมภาพันธ์ 2551) พบว่า มีกรณีปัญหาเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 42 กรณี หรือเฉลี่ยประมาณ 2 กรณีต่อเดือน ใน 26 จังหวัดจากทุกภาค โดยเป็นเหตุการณ์ปลาตายจากมลพิษร้อยละ 81 และเหตุการณ์มลพิษที่มีการระบุชัดว่ามีต้นกำเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 64   ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ ระยอง และปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่เกิดปัญหามลพิษทางน้ำบ่อยที่สุด(3)

"ปริมาณแหล่งน้ำสะอาดของคนไทยมีน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ยังพบกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซากทุกปี ดังนั้นการปกป้องแหล่งน้ำที่มีอยู่จำกัดให้ปลอดจากมลพิษจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ขณะนี้ ปัญหาจากมลพิษทางน้ำได้เกิดอย่างเป็นประจำต่อเนื่องในเกือบทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงภาวะวิกฤตของคุณภาพน้ำ นอกเหนือจากวิกฤตภัยแล้งที่ภาครัฐให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้" นายพลายกล่าวเสริม

(1) รายงานผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำที่จัดทำโดย ABAC POLL สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/reports/water-poll (2) เลือกสุ่ม (Randomly selection) ทั้งหมด 5 นิคมอุตสาหกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศ (ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมบางพลี) (3) รายงานสรุปเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหามลพิษทางน้ำ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/reports/water-problems-in-communities และประมวลข่าวร้องเรียนเรื่องมลพิษทางน้ำสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่(ไฟล์ PDF)

เป็นสมาชิกของชุมชนนักกิจกรรมออนไลน์ หรือ Cyberactivist ของกรีนพีซ

ร่วมเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการออกเสียง และส่งต่อข่าวสารสิ่งแวดล้อม มีหลายสิ่งที่คุณทำได้ เพื่อปกป้องโลกอันบอบบางใบนี้ สมัครรับจดหมายข่าวสิ่งแวดล้อม เพื่อรับวิธีการง่ายๆ ที่คุณสามารถช่วยโลกใบนี้ได้

โปรดช่วยกรีนพีซช่วยสิ่งแวดล้อม สมัครเป็นสมาชิกวันนี้

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระ ไม่รับเงินจากภาครัฐบาลและเอกชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ทำให้เราสามารถกดดันทั้ง 2 ฝ่าย เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนกว่า 2 ล้านคนทั่วโลกที่ช่วยเราตามกำลังความสามารถ โปรดสนับสนุนเรา

หมวด
ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า