ประชุม WTO ล้มเหลวไม่เป็นท่า

เรื่องราว - กันยายน 15, 2546
15 กันยายน 2546, เมืองแคนคูน, ประเทศเม็กซิโก - - กรีนพีซ กระตุ้นรัฐบาลประเทศต่างๆ ให้จัดการประชุมนานาชาติอย่างเร่งด่วนเพื่อวางกรอบระบบการค้าทางเลือก สืบเนื่องจากการประชุมองค์การการค้าโลก (WTO) ระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 5 ที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ ความล้มเหลวที่ถูกคาดการณ์มาก่อนหน้านี้แล้วคืออวสานของระบบการค้าซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ WTO ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะก้าวไปสู่ระบบการค้าเสรีแบบที่มีอคติ

ความล้มเหลวของที่ประชุม WTO ในการเจรจารอบแคนคูนเพื่อผูกมัดให้ประเทศต่างๆ ก้าวเข้าสู่ระบบการค้าเสรีมากขึ้น เป็นเครื่องยืนยันอย่างแน่ชัดถึงสถานภาพอันย่ำแย่ขององค์การการค้าโลก อันเป็นผลมาจาก

-ภาวะวิกฤตเรื่องความถูกต้องชอบธรรมภายในองค์กร : เนื่องจากมีสภาพขาดความโปร่งใสและความเป็นประชาธิปไตยมาเป็นเวลานาน เป็นครั้งแรกที่มีการเคลื่อนไหวคัดค้านอย่างรุนแรงเพื่อถ่วงอำนาจกับประเทศร่ำรวย ด้วยการที่ประเทศกำลังพัฒนาลุกขึ้นต่อสู้ร่วมกันเพื่อขัดขวางการค้าของประเทศมหาอำนาจ ที่ไม่เป็นที่ต้องการ และการเพิ่มข้อบังคับของ WTO ในประเด็นใหม่ๆ และเพื่อเป็นการเสริมกำลังการเคลื่อนไหวคัดค้าน องค์กรพัฒนาเอกชนนับหลายร้อยองค์กรได้ร่วมกันตำหนิความพยายามของสหรัฐและสหภาพยุโรปในการบีบบังคับประเทศสมาชิก WTO ไปสู่การเจรจาที่ไม่เป็นธรรม

-ภาวะวิกฤตภายนอก : WTO ส่งเสริมการค้าเสรีเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับกลุ่มธุรกิจเอกชนเป็นเป้าหมายสำคัญ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม การเจรจาการค้ารอบแคนคูนประสบความล้มเหลวในการปรับปรุงเนื้อหาสาระในเรื่องความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งประเด็นปัญหาต่างๆ ที่มีความสำคัญที่สุดกับประเทศที่ยากจนกว่ากลับถูกเก็บเงียบเรื่อยมา โดยไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา

กรีนพีซ เรียกร้องให้นานาประเทศใช้โอกาสที่ WTO กำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตนี้เพื่อสร้างระบบการค้าทางเลือกระบบใหม่ขึ้น กรีนพีซ เห็นด้วยกับระบบที่วางบนกฎระเบียบจากนานาชาติ แต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสิทธิของชุมชนจะต้องเป็นหลักสำคัญในการวางระบบ ประชาคมโลกต้องพยายามร่วมกันอย่างแข็งขันและให้เกิดผลอย่างจริงจังเพื่อยุตินโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดการทำลายระบบนิเวศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ดังนั้น กรีนพีซ จึงเรียกร้องให้ประชาคมโลกปฏิบัติดังนี้ :

- ทำการประเมินข้อบังคับที่ควบคุมระบบการค้าระหว่างประเทศโดยละเอียด เพื่อที่จะหันเหระบบดังกล่าวไปสู่การ พัฒนาอย่างยั่งยืน

- จัดการประชุมนานาชาติ เพื่อตั้งเงื่อนไขและระเบียบการค้าที่ปลอดภัยขึ้น โดยการประชุมที่ว่านี้ควรจัดขึ้นในเวทีที่มีความเป็นกลาง อย่างเช่น สหประชาชาติ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะพูดถึงปัญหาสภาพความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างมีดุลภาพ