จดหมายข่าวกรีนพีซฉบับที่ 19 : พฤษภาคม-สิงหาคม 2551