นิทรรศการภาพถ่าย "วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต"

หน้า - มีนาคม 28, 2552
น้ำสะอาดเป็นสิทธิของมนุษย์ จงหยุดมลพิษจากสารเคมี Clean Water is a Human Right: Stop Toxics Pollution แหล่งน้ำกินน้ำใช้ของคนไทยกำลังถูกคุกคามจากสารพิษ ซึ่งมาจากแหล่งกำเนิดต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีอันตราย สารพิษจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยตรง การปกป้องแหล่งน้ำให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารพิษจึงเเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง อ่านข่าวฉบับเต็มได้ ที่นี่

ภาพที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดภาพถ่าย "วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต" ชื่อภาพ คือ "ดำอันตราย"

ภาพสไลด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการภาพถ่าย "วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต" ที่จัดขึ้น ณ วันที่ 1-15 เมษายน 2551 ประกอบด้วยภาพถ่ายที่ชนะการประกวดหัวข้อ "วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต" ของกรีนพีซ รวมถึงภาพที่ไม่ได้รับรางวัล ซึ่งภาพต่างๆ สื่อสารถึงปัญหาน้ำในประเทศไทยได้อย่างดียิ่ง พร้อมมีข้อมูลวิกฤตน้ำในประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้ความต้องการน้ำสูงขึ้นต่อเนื่อง ภาวะโลกร้อน ซึ่งทำให้วิกฤตน้ำรุนแรงขึ้น และ กิจกรรมมนุษย์ ซึ่งทำให้แหล่งน้ำจืดที่มีจำกัดและคุณภาพดีพอสำหรับการนำไปใช้ลดลง

หมวด