ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต"

หน้า - มีนาคม 28, 2552
ผ่านไปแล้วครับกับการตัดสินการประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต" เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง คุณดาว วาสิกศิริ และตัวแทนจากกรีนพีซอีก 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการร่วมตัดสินภาพ โดยมีหลักเกณฑ์ตัดสินร่วมกัน คือ ภาพถ่ายจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตปัญหาของแหล่งน้ำกินน้ำใช้หรือแหล่งน้ำธรรมชาติที่ถูกกระทำย่ำยีโดยกิจกรรมมนุษย์ และแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดเรื่องราว ตลอดจนมีเทคนิคการถ่ายภาพที่ดี กรีนพีซได้รับภาพส่งประกวดทั้งหมดมากกว่า 450 ภาพ ซึ่งล้วนเป็นภาพที่ดี ๆ สะท้อนหลากหลายมุมมองปัญหา ตั้งแต่วิกฤตปัญหาน้ำเสียจากอุตสาหกรรม สารเคมีปนเปื้อน ขยะถูกทิ้งในน้ำ น้ำเสียจากบ้านเรือน และสภาพแห้งแล้ง รวมถึงผลกระทบจากน้ำเสีย และภาพบ่งบอกวิกฤตเชิงสัญลักษณ์ เป็นต้น ที่สามารถสะท้อนถึงปัญหาและให้แนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตน้ำที่ก่อโดยมนุษย์ได้เป็นอย่างดี แม้ว่ากรีนพีซอยากจะมอบรางวัลแด่ผู้ที่ส่งประกวดภาพถ่ายทุกท่านที่ได้พยายามเสาะหา ถ่ายภาพ "วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต" ในมุมมองต่าง ๆ แต่เนื่องด้วยรางวัลมีจำกัด ภาพที่ได้รับรางวัลจึงมีเพียง 13 ภาพเท่านั้น โดยเป็นรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย 10 รางวัล ซึ่งคัดจากภาพที่ได้รับเลือกเข้ารอบแรกจำนวน 50 ภาพจาก 450 ภาพโดยคณะกรรมการ และใช้วิธีการให้คะแนนภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล

ภาพที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดภาพถ่าย "วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต" ชื่อภาพ คือ "ดำอันตราย"