ไม่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่่องใดที่ปลอดภัย

ภาพถ่าย | เมษายน 26, 2539

ไม่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่่องใดที่ปลอดภัย