สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์และเครือข่ายเยาวชนยุคพลังงานสะอาดของกรีนพีซ เปิดตัวอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้จัดรายการ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทย ในการฝึกฝนทักษะด้า...

ภาพถ่าย | กรกฎาคม 18, 2552

สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์และเครือข่ายเยาวชนยุคพลังงานสะอาดของกรีนพีซ เปิดตัวอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้จัดรายการ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทย ในการฝึกฝนทักษะด้านการผลิตสื่อ รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน สังคม และประเทศชาติ

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1409 ผล