การจัดการสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่เสี่ยงฯ จ.สกลนคร

การแสดงนิทรรศการแสดงผลการเรียนรู้โครงการ "การจัดการสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่เสี่ยงเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย" ณ โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร จัดโดยมูลนิธิการศึกษาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพิ่อกำหนดทิศทางในการจัดหาแหล่งอาหารปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชน และรณรงค์ให้เกษตรกรลดใช้สารเคมีในพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อลดความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อนักเรียน และประชาชน

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1413 ผล