We Grow ตอน คบเด็กปลูกผัก

ภาพถ่าย | มีนาคม 3, 2560

กรุงเทพฯ, 3 มีนาคม 2560 - นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวนิษา รังสิต กำลังเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยหมัก โดยใช้วัสดุที่หาได้ในโรงเรียน กิจกรรมป็นส่วนหนึ่งของงาน “We Grow: ตอนคบเด็กปลูกผัก” โครงการปฏิวัติระบบอาหารในโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนวนิษา รังสิต โดยมีเป้าหมาย ให้โรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนพร้อมปลูกจิตสำนึกและความรู้ด้านเกษตรกรรมเชิงนิเวศให้กับนักเรียนในโรงเรียน ผ่านการลงมือปฎิบัติจริง เกษตรกรรมเชิงนิเวศเป็นทางออกที่ยั่งยืนให้กับความล้มเหลวของระบบการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นแต่ปริมาณผลผลิตเป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงระบบอาหารในโรงเรียนวนิษาถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการปฎิวิติระบบอาหาร

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1414 ผล