ลุ่มน้ำปากพนัง แหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศไทย

วิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีพ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศ และแหล่งรายได้หล่อเลี้ยงผู้คนหลายแสนคน ด้วยมูลค่าเศรษฐกิจหลายหมื่นล้านบาทต่อปีจากการทำนา เลี้ยงกุ้ง ประมงชายฝั่ง และรังนกนางแอ่น 

กรีนพีซแสดงจุดยืนร่วมกับภาคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลไทยนำพาประเทศสู่การปฏิวัติพลังงานโดยการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและระบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภาพ

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  
ข่าวเพิ่มเติมล่าสุด