Waste Audit at Rayong

อาสาสมัครกรีนพีซลงพื้นที่ทำกิจกรรมสำรวจขยะบริเวณชายฝั่ง (Marine waste audit) ที่บริเวณหาดใกล้ปากคลองละวน และหาดสวนสน ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อศึกษาปรียบเทียบข้อมูลถึงลักษณะ ประเภท แหล่งที่มา และปริมาณของขยะชายหาด

ผลจากการสำรวจที่เก็บได้ทั้งหมดจะนำมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้ลด ละ เลิก บริโภคขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมถึงนำไปใช้ในการดำเนินโครงการรณรงค์เพื่อลดขยะในทัองทะเลต่อไป

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

25 - 36 ของ 1406 ผล