Arctic 30: what they are, we are

วีดีโอ | พฤศจิกายน 28, 2556

วีดีโอที่สร้างโดยลูกเรือเอสเพอรันซา แสดงจุดยืนความเป็นหนึ่งเดียวกันกับนักกิจกรรมปกป้องอาร์กติกทั้ง 30 คน ที่ถูกจับกุมในรัสเซีย (Music: 'Broken Day' - by My First Band)

ร่วมเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมปกป้องอาร์กติกที่: www.greenpeace.org/freethearctic30

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล