Unmask Our Cities: อัพเดทสถานการณ์มลพิษ PM2.5

วีดีโอ | สิงหาคม 20, 2560

เสวนาเรื่อง “ฝุ่นละออง PM2.5 แผนการจัดการมลพิษทางอากาศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” โดย

  • คุณเสกสรร แสงดาว ผู้อํานวยการส่วนแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ
  • ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ - ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ ป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง - ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ
  • คุณสนธิ คชวัฒน์ - เลขาธิการชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย

ดำเนินรายการโดย คุณสุภาภรณ์ มาลัยลอย - มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

งานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหยิบยกประเด็นท้าทายของการจัดการมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งจะเป็นการดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อปกป้องชีวิตทุกคนจากมลพิษทางอากาศ

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูรายการแบบสัญลักษ์ภาพ  

21 - 25 ของ 1413 ผล