รัฐบาลควรแสดงความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหา โดยยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ตุลาคม 11, 2545
การตัดสินใจของรัฐบาลที่จะเลื่อนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่บ่อนอก และบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกไปจนถึงปี พ.ศ. 2550 นั้น ยังไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศอย่างเพียงพอ

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนแรก กล่าวว่า กำลังไฟฟ้าสำรองของประเทศไทยในปีนี้มีมากถึงร้อยละ 40 ซึ่งมากกว่าตัวเลขที่ฝ่ายสนับสนุนโรงไฟฟ้าเคยได้กล่าวอ้างไว้เมื่อครั้งที่รัฐบาลประกาศเลื่อนสร้างโรงไฟฟ้าไปจนถึงปี พ.ศ. 2547 โดยอ้างว่าหากไม่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งนี้ ประเทศไทยจะมีไฟฟ้าไม่พอใช้ และจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การที่นายพงศ์เทพประกาศเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า คำกล่าวอ้างของฝ่ายสนับสนุนโรงไฟฟ้านั้นฟังไม่ขึ้น

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่ควรจะเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของประชาชนด้านพลังงานแต่เพียงเท่านี้ แม้ว่ารัฐบาลของ ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร จะไม่ใช่รัฐบาลที่ริเริ่มและอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งสองแห่ง แต่ก็ควรจะแสดงความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหานี้ โดยการประกาศยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งที่บ่อนอก และบ้านกรูด เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาด้านพลังงานสำรองที่มีมากเกินความจำเป็นของประเทศเท่านั้น หากแต่ยังเกี่ยวโยงไปถึงภาพรวมของการพัฒนาพลังงานของประเทศ หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ควรจะปรับเปลี่ยนทิศทางการลงทุนจากโครงการพลังงานสกปรกเช่นถ่านหิน มาเป็นการส่งเสริมการพัฒนาและลงทุนในโครงการพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ที่เกหมาะสมต่อสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศไทยมากกว่า

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กรีนพีซ ร่วมกับเครือข่ายพลังงานยั่งยืนแห่งประเทศไทย เสนอรายงานเรื่อง "พลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต ข้อเสนอของกรีนพีซต่ออนาคตพลังงานไทย" (รายงานฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.greenpeacesoutheastasia.org) ที่นำเสนอแนวทางการพัฒนาพลังงานของประเทศไปในทิศทางพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ทำลายสภาพภูมิอากาศ และเทคโนโลยีด้านประสิทธิภาพพลังงาน แทนที่การพัฒนาพลังงานตามแนวทางแบบดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่กับพลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สกปรก

รายงานฉบับนี้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาพลังงานสะอาดของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายสัดส่วนพลังงานสะอาดร้อยละ 35 ภายในปี พ.ศ. 2565 โดย ได้จากพลังงานชีวมวลร้อยละ 25 พลังงานน้ำร้อยละ 5 พลังงานแสงอาทิตย์ร้อยละ 2.5 และพลังงานลมรวมกับพลังงานความร้อนใต้พิภพร้อยละ 2.5

ชุมชนท้องถิ่นที่บ่อนอกและบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เริ่มพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดของตนเองแล้วโดยได้รับความช่วยเหลือจากกรีนพีซ ระบบแผงพลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลมผลิตพลังงานที่ติดตั้งอยู่ที่ชุมชนทั้งสองแห่งนั้น ผลิตไฟฟ้าประมาณ 5 กิโลวัตต์ ให้กับโรงเรียนและวัดในชุมชน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนทั้งสองแห่งต้องการที่จะแสดงให้รัฐบาลเห็นถึงความต้องการพลังงานสะอาด ที่จะไม่ทำลายสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ที่อาศัยอยู่อย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น การจะพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดต่อไปเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนนั้น ขึ้นอยู่กับแนวทางนโยบายของรัฐบาล ซึ่งไม่ควรจะยึดติดกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และการเมืองส่วนตน แต่ควรพิจารณาถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ

ความหวังที่จะเห็นการยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งสองแห่งของชาวบ้านบ่อนอก และบ้านกรูดนั้น ยังไม่หมดไปเสียทีเดียวกับรัฐบาลชุดนี้ ชัยชนะอันแท้จริงของประชาชนจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อรัฐบาลกล้าที่จะยืนหยัดอยู่ข้างประชาชน และตัดสินยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่บ่อนอก และบ้านกรูดอย่างไม่ลังเล