รายงานล่าสุดของ IPCC เผย พลังงานหมุนเวียนจำเป็นต่อการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รายงานล่าสุดของ IPCC เผย พลังงานหมุนเวียนจำเป็นต่อการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - พฤษภาคม 9, 2554
อาบูดาบี - รายงานล่าสุดจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) เปิดเผยว่า หากใช้เพียงร้อยละ 2.5 ของแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สามารถเข้าถึงได้ ก็สามารถผลิตพลังงานให้ได้ถึงร้อยละ 80 ของความต้องการพลังงานของโลกในปี 2593 โดยใช้เพียงเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วตอนนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ รายงานพิเศษเรื่องแหล่งพลังงานหมุนเวียน (SRREN) ยังเน้นถึงศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพิ่มโอกาส ความเสมอภาคในการใช้พลังงาน และเพิ่มความมั่นคงทางพลังงาน อย่างไรก็ดี ยังมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคอุปสรรคไม่ได้อยู่ที่ศักยภาพ เทคโนโลยี หรือต้นทุนการผลิตของพลังงานหมุนเวียน แต่อยู่ที่นโยบายรัฐบาล

ต่อการพัฒนา รายงานสรุปว่า รัฐบาลต่างๆ จำเป็นที่จะต้องล้มเลิกนโยบายเหล่านี้ เพื่อที่จะสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

สเวน เทสเก ผู้อำนวยการฝ่ายพลังงานหมุนเวียน กรีนพีซสากล และหนึ่งในผู้นำในการเขียนรายงานฉบับนี้กล่าวว่า “นี่เป็นการเชิญชวนรัฐบาลของนานาประเทศให้ปรับปรุงนโยบายต่างๆ เสียใหม่ และให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ถือเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด ในระหว่างที่เรากำลังนับถอยหลังไปสู่การประชุมเรื่องสภาพอากาศครั้งต่อไป ซึ่งก็คืองาน COP17 ที่ประเทศแอฟริกาใต้ ในเดือนธันวาคมนี้”

สเวนกล่าวว่า “รายงานที่จัดทำโดย IPCC แสดงให้เห็นถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากมายที่สนับสนุนว่าพลังงานหมุนเวียนสามารถตอบสนองต่อความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งในประเทศเหล่านี้ รวมแล้วมีประชากรกว่าสองพันล้านคนที่ไม่มีพลังงานใช้ นอกจากนี้ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนยังสามารถทำได้เร็วกว่าและใช้งบประมาณน้อยกว่าพลังงานแบบดั้งเดิมอีกด้วย รัฐบาลจำเป็นต้องออกกฎหมายเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน เพื่อจะจุดประกายให้เกิดการเริ่มต้น “ปฏิวัติพลังงาน” ให้แพร่กระจายไปทั่วโลก”

แผนปฏิวัติพลังงาน (Energy [R]evolution) ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างกรีนพีซสากล สภาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนแห่งยุโรป (EREC - European Renewable Energy Council) และองค์การอวกาศเยอรมนี (DLR – German Space Agency) ได้รับเลือกเป็นโครงการหลักอันหนึ่งในรายงานของ IPCC ฉบับนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นการพิมพ์ครั้งแรกในปี 2548 กรีนพีซได้ทำการจัดพิมพ์แผนปฏิวัติพลังงานเพื่อการเผยแพร่แล้วในกว่า 40 ประเทศ พร้อมด้วยการจัดทำแผนเฉพาะสำหรับแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดพิมพ์แผนปฏิวัติพลังงานระดับโลกแล้วถึงอีก 3 ฉบับด้วยกัน

เกี่ยวกับรายงานพิเศษ

รายงานพิเศษเรื่องแหล่งพลังงานหมุนเวียนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์การจัดหาแหล่งพลังงานหมุนเวียน ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านสังคม ในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รายงานฉบับนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของนักวิจัย 120 คนและ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมุ่งเน้น 6 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานชีวมวล พลังงานโดยตรงจากแสงอาทิตย์ พลังงานใต้พิภพ พลังงานน้ำ พลังงานจากมหาสมุทรและพลังงานลม เนื้อหารายงานจะมีทั้งหมด 900 หน้า โดย 30 หน้าเป็นบทย่อสำหรับผู้นำระดับนโยบาย

ประเด็นสำคัญจากรายงาน

การกำหนดผู้นำและทางออกสำหรับเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

- การเข้าถึงพลังงานคือปัจจัยพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเช่นเดียวกับความต้องการด้านสวัสดิการและความเท่าเทียม

- การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีการบริการที่มั่นคงและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลคือสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและการตลาด

- ศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนในการตอบสนองความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกมีถึง 12.9 เปอร์เซ็นต์ (ปี 2551)

- การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

- ศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนมีมากกว่าความต้องการของตลาดอย่างน้อย 20 เท่า

- พลังงานหมุนเวียนกำลังเกิดการแข่งขันด้านราคามากขึ้น

- เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนกำลังเกิดการแข่งขันด้านราคามากขึ้นภายในปีหน้า หรือ เกิดการแข่งขันกับพลังงานดั้งเดิมที่ใช้อยู่ อย่างเช่น ภายใน 3 ปีข้างหน้า แผงพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ในประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศ พลังงานลมเป็นคู่แข่งด้านราคากับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ในพื้นที่ที่สามารถติดตั้งกังหันลมได้

 

การบูรณาการพลังงานหมุนเวียนในระบบพลังงานปัจจุบันและอนาคต

-พลังงานหมุนเวียนได้เกิดการบูรณาการเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมแล้ว

-ระบบพลังงานจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อรองรับสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึ้น

การพัฒนาพลังงานยั่งยืน

-พลังงานหมุนเวียนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

-พลังงานหมุนเวียนจะต้องเพิ่มช่องทางการเข้าถึงให้มากขึ้นและผลักดันให้เกิดความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานเพิ่มขึ้น

 

ความเป็นไปได้ในการลดก๊าซเรือนกระจกและราคา

- พลังงานหมุนเวียนมีความเป็นไปได้มหาศาลที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยระหว่างปี 2553 -2593 จะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 560 กิกะตัน

- การคาดการณ์สถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่วนใหญ่มีการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนตลอดหลายสิบปีข้างหน้า

- พลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะไม่ใช่ความพยายามด้วยเหตุผลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนจะกลายป็นปรากฏการณ์ระดับโลก

 

การวิเคราะห์การจำลองสถานการณ์

- ในปี 2593 มีการจำลองสถานการณ์มากกว่า 160 แบบ ที่ต้องทบทวนเพื่อสำรวจอัตราการใช้งานที่เป็นไปได้ของพลังงานหมุนเวียนเช่นเดียวกับผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

- การจำลองสถานการณ์ด้านพลังงานของโลกที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึก  ซึ่งประกอบด้วยทิศทางพลังงานในอนาคตโลกของ ทบวงพลังงานโลกในฐานะที่เป็นการจำลองสถานการณ์พื้นฐาน และอีกสามแบบของการจำลองสถานการณ์การลดก๊าซคาร์บอน ซึ่งหนึ่งในรูปแบบ การจำลองสถานการณ์คือ การปฏิวัติพลังงาน 2553 ตีพิมพ์โดยกรีนพีซสากล พลังงานหมุนเวียนแห่งยุโรปและหน่วยงานด้านอวกาศเยอรมัน

- แม้สถานการณ์พลังงานหมุนเวียนที่นำมาใช้มากที่สุดมีเพียง 2.5% ของศักยภาพพลังงานหมุนเวียนที่สามารถใช้ได้ทั่วโลกภายในปี 2593

- พลังงานหมุนเวียนสามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้มากถึง 77 เปอร์เซ็นของความต้องการพลังงานทั่วโลกในปี 2593 (360 พันพันล้านจูนต่อปี)

- แม้ปราศจากนโยบายด้านพลังงานหมุนเวียนใหม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดของพลังงานหมุนเวียนดูเหมือนว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ราคาถูกลงและมีความต้องการมากขึ้น

นโยบายและการดำเนินงาน

- การเติบโตและหลากหลายของนโยบายพลังงานหมุนเวียนกำลังทำให้เกิดการขับเคลื่อนเพิ่มมากขึ้น

- การเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในอนาคตจำเป็นต้องมีนโยบายหนุนเสริมเพื่อดึงดูดการลงทุน