ชาวเหนือร่วมปฏิวัติพลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ - พฤษภาคม 24, 2554
เชียงราย, 24 พฤษภาคม 2554- ชุมชนชาวเหนือรวมพลังผลักดัน “แผนปฏิวัติพลังงาน” ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย เยาวชนยุคพลังงานสะอาดของกรีนพีซได้ร่วมกิจกรรม “มหกรรมพลังงานชุมชนคนเมืองเหนือ ตอน ซื้อยะหยัง แป๋งพลังงานใจ๊เองดีกว่า” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ และเครือข่ายพลังงานภาคเหนือ เพื่อจุดประกายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานของจังหวัดในภาคเหนือของไทย

“ชุมชนหลายแห่งผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของชุมชน โดยผลักดันให้มีการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในประเทศ เพื่อนำไปสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนและปลอดภัย” จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

เยาวชนยุคพลังงานสะอาดได้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมพลังงานในครั้งนี้เพื่อร่วมรณรงค์ผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน รวมถึงการลด ละ เลิกพลังงานฟอสซิลอย่างถ่านหินสกปรกและพลังงานนิวเคลียร์ที่เป็นอันตราย ทั้งนี้ เยาวชนยุคพลังงานสะอาดของกรีนพีซคือกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันรณรงค์ให้เกิดอนาคตพลังงานที่สะอาดโดยสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนผ่านการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เกิดการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มหกรรมพลังงานภาคเหนือจัดขึ้นในวันที่ 24 และ 25 พฤษภาคมนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยและยังเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการผลิตพลังงานของท้องถิ่นเพื่อสร้างพลังงานทางเลือกขึ้นในชุมชน ซึ่งนำไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านพลังงานในที่สุด

“ถ้าหากเราทำให้พลังงานชุมชนเกิดขึ้นได้ 1 ใน 4 ของพลังงานทั้งหมดของประเทศ ร่วมกับการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นลง เราก็สามารถพึ่งตนเองได้ ชุมชนหลายแห่งในภาคเหนือสามารถผลิตพลังงานใช้เองในครัวเรือนได้แล้ว นี่คือเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าพลังงานหมุนเวียนเกิดขึ้นจริงได้และมีโอกาสที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นในระดับมหภาคโดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มเลย” ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยกล่าว

ในมหกรรมพลังงานชุมชนคนเมืองเหนือ ยังมีการสาธิตพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตขึ้นเองในชุมชน การจัดอบรมด้านพลังงานหมุนเวียนเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ พลังงานน้ำขนาดเล็ก พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งมีการฝึกอบรมการทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฝึกอบรมการซ่อมแผงโซล่าร์เซลล์ รวมถึงการเข้าร่วมเสวนา “ซื้อยะหยัง แป๋งพลังงานใจ้เองดีกว่า” (ซื้อทำไม ทำพลังงานใช้เองดีกว่า) เพื่อตกผลึกองค์ความรู้และการบูรณาการด้านพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอด้านพลังงานหมุนเวียนจากเยาวชนในภาคเหนือร่วมกับเยาวชนยุคพลังงานสะอาดอีกด้วย

“เราอยากเห็นการลงมือทำที่จริงจังด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย โดยเฉพาะในระดับนโยบาย ตอนนี้ชุมชนต่างๆกำลังแสดงให้เราเห็นแล้วว่าทางออกด้านพลังงานเกิดขึ้นจริงได้ แผนปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซได้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อเป็นทางออกด้านพลังงานที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงในสังคมได้” วีรากานต์ เก่งกาจ ผู้ประสานงานโครงการเยาวชนยุคพลังงานสะอาด กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

มหกรรมพลังงาน จะจัดขึ้นใน 4 ภาค โดยครั้งต่อไปจะมีขึ้นที่ภาคใต้ ในวันที่ 24 และ 25 มิถุนายน ที่จังหวัดพัทลุง

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

วีรากานต์ เก่งกาจ
ผู้ประสานงานโครงการเยาวชนยุคพลังงานสะอาด
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิริยา กิ่งวัชระพงศ์
ผู้ประสานงานสื่อมวลชน
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภัทร คำจุมพล
ผู้ประสานงานมหกรรมพลังงานชุมชนคนเมืองเหนือ