อาสาสมัครกรีนพีซและเครือข่ายในจังหวัดสุรินทร์ร่วมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา เสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ตุลาคม 30, 2559
สุรินทร์, 30 ตุลาคม 2559 – วันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่างลำพอกและโบราณสถาน อาสาสมัครชุมชน กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนตำบลยาง สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล เครือข่ายติดตามโลกร้อน (Climate Watch Thailand) และอาสาสมัครกรีนพีซ กว่า 60คน ร่วมเรียนรู้และติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อป ระบบอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 5 กิโลวัตต์ ขนาดกำลังกระแสไฟฟ้า 1.8 กิโลวัตต์ ที่ศูนย์กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่างลำพอกและโบราณสถาน ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และ อาสาสมัคร ที่จะมาร่วมทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อตอบสนองและจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่อนาคตสีเขียว ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ ผ่านการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์ฯ นี้ จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ร่วมกันของคนที่ต้องการเดินหน้าและสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตการพัฒนาพลังงานที่สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืน ทั้งนี้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของศูนย์ฯ จะตอกย้ำให้เห็นว่าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้ได้จริงและตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานได้

การจัดอบรมการติดตั้ง การใช้งานและการดูแลรักษาแผงโซลาร์เซลล์ ได้รับความร่วมมือจากเยาวชนทีมงานช่างขอข้าวโรงเรียนศรีแสงธรรม  อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยมีท่านพระครูวิมลปัญญาคุณ (พระพลังแดด) เป็นที่ปรึกษา

คุณสุรัจนา กาญจนไพโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและกิจกรรมมวลชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน อาสาสมัคร และกลุ่มต่างๆ เป็น หัวใจสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลง และจะเป็นแรงสนับสนุนหลักที่จะพาเราไปสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสีเขียวที่สะอาดและยั่งยืนได้ ศูนย์ฯ พลังงานแสงอาทิตย์ นี้ จะเป็นพื้นที่ให้กลุ่มต่างๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ผ่านประสบการณ์จริงจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์”

คุณพักตร์วิไล สหุนาฬุ ผู้ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่างลำพอกและโบราณสถาน ตำบลยาง กล่าวว่า "ศูนย์ฯนี้จะเป็นพื้นที่และเครื่องมือที่จะสร้างการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนให้คนตำบลยางได้เชื่อมต่อกันมากขึ้นในการปกป้องและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตอนนี้เราได้กำหนดอนาคตการใช้พลังงานของเราเองแล้ว ซึ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด เราจะเดินหน้าต่อยอดการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความคิดริเริ่ม การสั่งสมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านพลังเยาวชน สู่ผู้นำระดับท้องถิ่น และต่อไปจนถึงระดับนโยบาย เราอยากให้ทุกๆคนได้เห็นถึงพลังที่กำลังจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม และสร้างอนาคตสีเขียว นี่คือพลังเยาวชน เขาเหล่านี้คืออนาคต”

การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นี้ ยังได้รับความสนใจจากทั้งภาคประชาชนและภาครัฐจำนวนมาก อาทิ  กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่างลำพอกและโบราณสถาน กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านที่สนใจจากหมู่บ้านใกล้เคียง กว่า 40 คน ที่มีอาชีพหรือทักษะด้านช่างอิเล็คทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้า กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความสนใจและมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานหมุนเวียน

กรีนพีซ เป็นองค์กรรณรงค์อิสระที่ลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสันติภาพ

ติดตามงานรณรงค์ของกรีนพีซผ่านทาง www.greenpeace.or.th

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า