แถลงการณ์ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การตีกลับร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพฯ ไม่ได้แก้ไขปัญหาที่แท้จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ธันวาคม 18, 2558
กรุงเทพฯ, 18 ธันวาคม 2558 – กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้วิพากษ์มติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 (1) ที่เห็นชอบส่งร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับไปพิจารณาปรับปรุงกฎหมายว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบขอไปที พร้อมเสนอให้รัฐบาลยืนยันมติ ครม. เดิมที่ห้ามการปลูกพืชจีเอ็มโอในแปลงเปิดที่จะนำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์ของพืชจีเอ็มโอในประเทศไทย รวมถึงพิจารณายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องอาหารจีเอ็มโอในทันที (2) ทั้งนี้ เพื่อรับประกันสิทธิในการกำหนดวิถีการทำเกษตรกรรม การบริโภค การผลิตและการจำหน่ายอาหารและสิทธิในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม เมล็ดพันธุ์ การพัฒนาชุมชน และอนาคตทางเศรษฐกิจของชุมชนในประเทศไทย

การส่งร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับไปพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนครั้งใหญ่ของภาคประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม ภาคการเกษตร ภาคธุรกิจและอาหารกว่า 125 องค์กร เพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพพร้อมกันกว่า 46 จังหวัดทั่วประเทศในวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา รวมถึงการแสดงพลังบนสื่อสังคมและการร่วมลงชื่อคัดค้านออนไลน์

นายวัชรพล แดงสุภา ผู้ประสานงานด้านอาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า

“ตราบใดที่การร่าง พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพยังตกอยู่ในมือของกลุ่มผลประโยชน์เพียงหยิบมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการครอบงำของบริษัทเมล็ดพันธุ์และบริษัทข้ามชาติ ร่าง พ.ร.บ.ที่จะมีการทบทวนใหม่ก็ไร้ประโยชน์และไม่จำเป็น กรีนพีซยืนยันตามข้อเรียกร้องร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ผู้ประกอบการภาคเกษตรและอาหารที่ให้แต่งตั้งตัวแทนของกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากจีเอ็มโอ ตัวแทนจากเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์ องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเกษตรอินทรี���์ และนักวิชาการด้านกฎหมายที่ได้ติดตามประเด็นความปลอดภัยทางชีวภาพ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงร่างกฎหมายอย่างน้อยกึ่งหนึ่งในคณะกรรมการปรับปรุงร่างฯ โดยนำหลักการป้องกันไว้ก่อน การคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามพิธีสารว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพและพิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและชดเชยความเสียหายมาเป็นหลักการสำคัญในการปรับปรุงร่างกฎหมาย และให้นำความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งปรับปรุงเนื้อหาที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น”

ในวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา ศาลสูงของฟิลิปปินส์มีคำสั่งห้ามการทดลองภาคสนามมะเขือยาวสีม่วงจีเอ็มโออย่างถาวร และให้ยุติการอนุมัติแผนงานต่างๆ ในการใช้ นำเข้า จำหน่าย และ แพร่กระจายของพืชจีเอ็มโอรวมทั้งนำเข้าผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอทุกชนิดเป็นการชั่วคราว (3)

“ผู้นำรัฐบาลและผู้กำหนดนโยบายต้องมีความกล้าหาญและเจตจำนงทางการเมืองที่ในการปกป้องอธิปไตยทางอาหารและสิทธิขั้นพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรทางชีวภาพของชุมชน รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ขณะนี้ ฟิลิปปินส์ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต และหลายประเทศทั่วโลกมีนโยบายปลอดจีเอ็มโอที่ชัดเจน (4)” นายวัชรพล กล่าวเสริม

กรีนพีซ ทำงานรณรงค์เพื่อเกษตรกรรมเชิงนิเวศซึ่งให้ความสำคัญกับอธิปไตยทางอาหาร ผลประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนในชนบท การเลือกปลูกพืชอย่างชาญฉลาด ความหลากหลายทางชีวภาพ ความยั่งยืนของคุณภาพดินและน้ำ การกำจัดศัตรูพืชด้วยกลไกทางนิเวศ และระบบอาหารที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (5) เราเชื่อมั่นว่านี่คือทางออกของปัญหาเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่

หมายเหตุ

(1)       http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/98407-98407.html

(2)       ฉลากจีเอ็มโอในประเทศไทย มีมานานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 ครอบคลุมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีจีเอ็มโอ เพียง 2 ชนิดคือถั่วเหลืองและข้าวโพดใน 22 รายการ และยอมรับให้มีการตกค้างของวัตถุดิบที่มีจีเอ็มโอ ร้อยละ 5 เนื่องจากในสมัยนั้นห้องทดลองของประเทศไทย สามารถตรวจสอบการตกค้างจีเอ็มโอได้เพียงร้อยละ 3 ทำให้เรายอมรับการตกค้างมากถึงร้อยละ 5 แต่ปัจจุบันอาหารและสินค้าที่มีในจีเอ็มโอ มีมากขึ้น นอกเหนือจากถั่วเหลืองและข้าวโพดแล้ว ยังมีมะละกอ มันฝรั่ง และปลาแซลมอน

(3)       http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/releases/Philippines-Supreme-Court-bans-development-of-genetically-engineered-products/

(4)       http://www.gmo-free-regions.org/fileadmin/files/gmo-free-regions/full_list/List_GMO-free_regions_Europe_update_September_2010.pdf

(5)       http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/reports/Food-and-Farming-Vision

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

วัชรพล แดงสุภา ผู้ประสานงานด้านอาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร. 081 734 4435 อีเมล

สมฤดี ปานะศุทธะ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร. 081 929 5747 อีเมล:

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า