กรีนพีซเรียกร้องผู้นำโลก "อย่างี่เง่า" ให้ใช้ปัญญากู้วิกฤตโลกร้อน ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กันยายน 22, 2552
ในการประชุมนัดพิเศษเรื่องโลกร้อนของสมัชชาสหประชาชาติในวันนี้ที่นครนิวยอร์ค กรีนพีซเรียกร้องผู้นำโลกอย่างี่เง่า แต่ใช้ปัญญาในการหาทางออกจากวิกฤตโลกร้อน นอกจากนี้ กรีนพีซยังได้จัดฉายภาพยนตร์สารคดีกึ่งแอนนิเมชั่นเรื่อง Age of Stupid หรือ ยุคแห่งความโง่เขลา รอบปฐมทัศน์ทั่วโลกในวันนี้ด้วย

"ยุคแห่งความโง่เขลา" เป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตราย และความจำเป็นอันเร่งด่วนที่มนุษยชาติต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง การฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรีนพีซในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" ที่ขณะนี้ กำลังเดินทางรณรงค์ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง เพื่อรวบรวมข้อมูลและเสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเรียกร้องให้ผู้นำโลกลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศของโลกโดยด่วน

"สิ่งที่ปรากฎในภาพยนตร์นั้นชัดเจน ไม่ใช่เวลาแห่งความโง่เขลาของเหล่าผู้นำโลก ผู้นำโลกต้องสร้างภาวะผู้นำที่ดีและตัดสินใจด้วยปัญญา รับฟังข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้น รวมถึงเสียงของผู้คนที่ประสบกับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างเช่นในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนับเป็นภูมิภาคหนึ่งที่เสี่ยงที่สุด และเตรียมพร้อมรับมือน้อยที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" นายธารา บัวคำศรี ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

กรีนพีซได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" มาเป็นเวลา 10 วันแล้ว โดยมีนักรณรงค์เป็นช้าง 5 เชือกภายใต้การดูแลของกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย ที่เดินทางรณรงค์ผ่านพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นระยะเวลา 15 วัน ระหว่างการรณรงค์ได้จัดการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ การอบรม อภิปราย และ การวิจัยกลุ่มย่อย เพื่อรวบรวมข้อมูลในพื้นที่และสถานการณ์จริง นอกจากนี้ยังได้ จัดทำการศึกษา "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการประเมินความล่อแหลมของชุมชนต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณลุ่มน้ำบางปะกง" ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแหล่งสำคัญในประเทศไทย ที่ขณะนี้กำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง การรุกล้ำของน้ำเค็ม และการกัดเซาะชายฝั่ง

ตลอดการเดินทางรณรงค์ รวมถึงการฉายภาพยนตร์ในคืนนี้ กรีนพีซได้รณรงค์ผลักดันให้ประธานาธิบดีบารัคโอบามาแสดงความเป็นผู้นำในการกู้วิกฤตโลกร้อนและหาทางออกอย่างเร่งด่วน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บารัค โอบามา จะแถลงต่อหัวหน้ารัฐ��าลของประเทศต่างๆ ในสหประชาชาติเป็นครั้งแรกตั้งแต่ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดี ในการพูดคุยนัดพิเศษเรื่องโลกร้อนในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติซึ่งนำโดยนายบัน คีมุน เลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งถือเป็นหลักไมล์สำคัญยิ่งเพื่อปูทางไปสู่ข้อตกลงที่มุ่งมั่น เป็นธรรม และ มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กรุงโคเปนเฮเกน ในเดือนธันวาคมนี้

"ประธานาธิบดีโอบามาได้ให้คำมั่นว่าจะเป็นผู้นำในการปกป้องสภาพภูมิอากาศ และลงมือปฏิบัติเพื่อยุติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พวกเราหวังว่าการให้คำมั่นนี้จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ผู้นำโลกทั้งหลายเห็นด้วยกับข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศที่เข้มแข็ง ที่จะนำมาซึ่งการพลิกผันมหันตภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของโลกในด้านอื่นๆ อย่างเช่น ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร แหล่งน้ำ และ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของโลกอีกด้วย"

ร่วมลงชื่อผลักดันให้ประธานาธิบดีบารัค โอบามาเข้าร่วมการประชุมที่โคเปนเฮเกนได้ที่ www.greenpeace.or.th/chang(e)-is-coming

VVPR info: ธารา บัวคำศรี ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โทร 089 476 9977, วิริยา กิ่งวัชระพงศ์ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน โทร 089 487 0678,