ปฏิวัติพลังงานผ่านกฏหมายพลังงานหมุนเวียน (ฉบับเต็ม)

สิ่งพิมพ์ - สิงหาคม 1, 2555
50,000 พลิกพลังงานสกปรกเป็นพลังงานสะอาด 5,000 พลิกผู้ซื้อมาเป็นผู้ผลิต 500 พลิกผู้จ่ายค่าไฟมาเป็นผู้จำหน่าย 50 พลิกความสั่นคลอนสู่ความมั่นคง 5 พลิกพลังงานล้าสมัยสู่การปฏิวัติพลังงาน

31 กรกฎาคม 2555

energy [r]evolution

ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนกำลังได้รับการพัฒนาและได้รับการยอมรับมากขึ้น พร้อมทั้งกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นพลังงานกระแสหลัก แต่ภายใต้การพัฒนาดังกล่าว ยังปรากฎให้เห็นถึงอุปสรรค ทางด้านนโยบายและทิศทางการผลักดัน ด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยที่ยังขาดความชัดเจน แม้ว่าขณะนี้ กระทรวงพลังงานมีการจัดทำร่างกฎหมายพลังงานหมุนเวียนขึ้น แต่ยังคงเกิดคำถามตามมาว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่ดีในการสร้างอนาคตด้านพลังงานหมุนเวียนให้แก่ประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และจะเป็นกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคมหรือไม่ปฏิวัติพลังงาน ผ่านกฎหมายพลังงานหมุนเวียน