เผยโฉมเคมีเกษตร: การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในประเทศไทย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งพิมพ์ - กุมภาพันธ์ 1, 2551
ระบบเกษตรอุตสาหกรรมในปัจจุบันส่งเสริมการพึ่งพาเคมีเกษตรทั้งปุ๋ยสังเคราะห์และยาฆ่าแมลง โดยที่ไม่ใส่ใจถึงผลกระทบด้านลบที่มีต่อเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น สุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีในการเกษตรปริมาณมากในระยะยาวเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชผล พบว่าไม่ได้ทำอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้การใช้ที่ดินอย่างหนักมากขึ้นทำให้ต้องใช้สารเคมีมากขึ้นเพื่อรักษาผลผลิตในปัจจุบันเอาไว้ ในขณะที่สิ่งแวดล้อมกำลังอยู่ในภาวะกดดันมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรที่ดินและน้ำถูกคุกคามจากการเปลี่ยนสภาพเป็นเมืองอย่างเร็วรวด ที่ดินถูกเปลี่ยนแปลงไปใช้ทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนการเกษตร เป็นเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นไปอีก เช่น ทำให้ต้องเปลี่ยนวิธีการจัดสรรน้ำที่ปัจจุบันใช้ในการเกษตร นอกจากนี้ความจำเป็นในการใช้เคมีเกษตรในปริมาณมากเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชทำให้เกิดความวิตกในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ ระบบเคมีเกษตรสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพราะก่อให้เกิดมลพิษแก่แม่น้ำและทะเลสาบโดยการชะล้างสารเคมีออกจากพื้นที่เกษตร และก่อมลพิษแก่น้ำบาดาล อย่างไรก็ตาม มีทางเลือกที่ดีกว่าและได้รับการทดสอบแล้วเพื่อเข้ามาแทนที่ระบบเกษตรกรรมราคาแพงนี้ โดยในปัจจุบัน เกษตรกรใส่ปุ๋ยและดูแลรักษาพืชผลโดยใช้เทคนิคแบบอินทรีย์ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกับธรรมชาติ ไม่ใช่เป็นปฏิปักษ์ และสามารถผลิตอาหารให้กับมนุษย์ทุกคนได้อย่างพอเพียง

Download document

Num. pages: 17