จุดยืนร่วมของอาเซียนประเด็น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่า และความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา

สิ่งพิมพ์ - มีนาคม 1, 2552
กลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา (REDD) จะต้องมีข้อตกลงที่โคเปนเฮเกน ซึ่งรับประกันถึงการปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ และรับรู้ถึงสิทธิของชนพื้นเมือง ไม่เปิดช่องว่างให้กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศอุตสาหกรรม ข้อตกลงต้องรวมถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศ เพื่อให้บรรลุถึงการยุติการทำลายป่าไม้โดยสิ้นเชิง (Zero Deforestation) ในประเทศกำลังพัฒนาภายในปี 2563

Download document

Num. pages: 4

หมวด