ถ่านหิน - มหันตภัยโลกร้อนหมายเลข 1

สิ่งพิมพ์ - กรกฎาคม 15, 2551
จากเหมืองถ่านหินไปจนถึงการเผาไหม้ ถ่านหินได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม ที่กลายเป็นปัญหาระดับโลก เนื่องจากถ่านหินสกปรกมากกว่าก๊าซและน้ำมัน นอกจากนี้ยังเป็นตัวการใหญ่ที่ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขยายขอบเขตความรุนแรงขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องจริง การเผาไหม้ถ่านหินปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่มีสีและมีคุณสมบัติดูดกลืนความร้อน ให้เข้าไปสะสมในชั้นบรรยากาศ ซึ่งนำไปสู่ภาวะโลกร้อน หนึ่งในสามของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ทั้งหมดมาจากการเผาไหม้ถ่านหิน และโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นแหล่งกำเนิดที่ใหญ่ที่สุด หากเราไม่ลงมือทำเดี๋ยวนี้ การปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์จากการเผาไหม้ถ่านหินอาจเพิ่มเป็น ร้อยละ 60 ในปี 2573 เมื่อเทียบกับสัดส่วนในปัจจุบัน สังคมของเราโดยรวม ทั้งภาคอุตสาหกรรม โรงเรียน บ้านเรือน สามารถใช้พลังงานได้อย่างชาญฉลาด และนำไปสู่การลดการปล่อยมลพิษ ขณะเดียวกันยังก่อให้เกิดความคุ้มทุนอีกด้วย การใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เช่น พลังงานลม ไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ออกมา เพื่อต่อสู้กับภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราต้องก้าวออกจากยุคมืดและนำเอาถ่านหินออกไป

Download document

Num. pages: 4