ลดโลกร้อนด้วยเกษตรเชิงนิเวศ

สิ่งพิมพ์ - มกราคม 25, 2551
ภาคเกษตรกรรมมีส่วนอย่างมากในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยดินที่ใช้ในภาคเกษตรและการปศุสัตว์ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากออกมาโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากภาคการเกษตร และการแปลงผันที่ดินเพื่อนำไปใช้ในภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ภาคเกษตรกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ที่ประมาณ 8.5-16.5 พันล้านตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17 และ 32 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีสาเหตุจากมนุษย์ อันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

Download document

Num. pages: 9