รายงาน "เสื้อผ้าสกปรก" ฉบับย่อ

ความเชื่อมโยงระหว่าง บริษัทและมลพิษทางน้ำ ในประเทศจีนที่ไม่เคยเปิดเผย

สิ่งพิมพ์ - กรกฎาคม 14, 2554
ในรายงานฉบับนี้ เราได้กล่าวถึงคำสองคำคือ “กลุ่มประเทศซีกโลก เหนือ” (Global North) และ “กลุ่มประเทศซีกโลกใต้” (Global South) เพื่อใช้เรียกกลุ่มประเทศต่างๆ สองกลุ่มที่แตกต่างกัน คือ “กลุ่มประเทศซีกโลกใต้” ใช้เรียกประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเกิด ใหม่ รวมทั้งประเทศซึ่งกำลังเกิดการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงด้าน อุตสาหรรมอย่างรวดเร็ว อย่างเช่น ประเทศรัสเซีย ประเทศส่วนใหญ่ที่ อยู่ในกลุ่มนี้มักตั้งอยู่แถบอเมริกากลาง อเมริกาใต้ เอเชียและแอฟริกา “กลุ่มประเทศซีกโลกเหนือ” ใช้สำหรับเรียกกลุ่มประเทศที่พัฒนา แล้ว ประเทศเหล่านี้จัดว่ามีการพัฒนาทางด้านบุคคลสูงตามดัชนีการ พัฒนาทางด้านบุคคลขององค์การสหประชาชาติ* เป็นประเทศส่วน ใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป และประเทศต่างๆ ในกลุ่มนี้ มักตั้งอยู่ทางซีกโลกเหนือ

ปัญหาและการแก้ไขไม่
ได้เป็นแค่ “เรื่อง” ของคน
ในท้องที่นั้นๆ แต่เป็น
“เรื่อง” ของคนทั้งโลก

จำนวนหน้า : 12

รายงานฉบับย่อ เสื้อผ้าสกปรก

หมวด