เศรษฐศาสตร์พลังงานนิวเคลียร์: บทสรุปผู้บริหาร

สิ่งพิมพ์ - กุมภาพันธ์ 6, 2551
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา คำสั่งซื้อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ลดลงอย่างมากทั่วโลก เหตุผลประการหนึ่งคือเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ซึ่งเป็นเหตุให้คนละทิ้งพลังงานนิวเคลียร์ อุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ของพลเรือนดำเนินการมากว่า 50 ปี ในช่วงเวลาอันยาวนานเช่นนี้ ตามธรรมดาแล้วน่าจะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการเรียนรู้ใหม่ๆ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้น อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนิวเคลียร์กลับไม่ได้ดำเนินไปตามแบบแผนดังกล่าว

Download document

Num. pages: 8