จับโกหกโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน

สิ่งพิมพ์ - กรกฎาคม 25, 2551
เอกสารฉบับนี้เปิดโปงการโกหกของโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน 4 ประการ ได้แก่ 1) โรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน จะเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ “สะอาด” ที่สุด “ในโลก” 2) โรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วันจะช่วยลดการปล่อยมลพิษและส่งผลให้อากาศที่มาบตาพุดสะอาดขึ้น 3) ชุมชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการ (เช่น เงินสนับสนุนให้กับชุมชนประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี) 4) การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มมีความจำเป็นต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

Download document

Num. pages: 3