แถลงการณ์ของชมรมผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี เรื่อง จีเอ็มโอเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

สิ่งพิมพ์ - ธันวาคม 13, 2548
สืบเนื่องจากในขณะนี้มีกระแสความเคลื่อนไหวของบางหน่วยงานที่จะผลักดันให้คณะรัฐมนตรีลงมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี 3 เมษายน 2544 เรื่อง ห้ามทดลองพืชจีเอ็มโอทุกชนิดในไร่นานั้น ชมรมผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นองค์กรของเกษตรกรรายย่อยที่ทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี และ อ. หนองปรือ และ อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานเกษรอินทรีย์ (มกท.) ตามหลักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เป็นสากล มีความกังวล และไม่เห็นด้วยต่อความเคลื่อนไหวที่จะให้มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว