รายงานความก้าวหน้า (Progress report) งานวิจัยมหาลัยเล

วิถีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี

สิ่งพิมพ์ - ตุลาคม 9, 2557
งานวิจัยเรื่องวิถีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัด กระบี่ หรือที่ชาวประมงพื้นบ้านตั้งชื่อว่า “งานวิจัยมหาลัยเล” เป็นงานวิจัยทางมานุษยวิทยา

งานวิจัยนี้ได้นำแนวคิดทางสังคมศาสตร์ที่สำคัญสองแนวคิดคือ แนวคิดความรู้ท้องถิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อมเชิงวัฒนธรรม (traditional ecological knowledge) มาใช้ในการเก็บข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่และนำแนวคิดพื้นที่ (space)
เข้าอธิบายถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่สัมพันธ์กับพื้นที่นั้น คือระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มนํ้าชายฝั่ง
ทะเล อันดามัน และการเข้ามาให้ความหมายพื้นที่ของคนนอก รวมถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงความหมายของพื้นที่

ดาวน์โหลดรายงาน

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า