กระจายศูนย์การผลิตไฟฟ้าไทย : สู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืน

สิ่งพิมพ์ - พฤศจิกายน 13, 2549
รายงานฉบับนี้นำเสนอวิสัยทัศน์ด้านพลังงานสะอาดของไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นองค์ประกอบของพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการไฟฟ้าในอนาคตของไทย ซึ่งมาจากการประเมินอย่างสอดคล้องกับความจริง โดยไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือเขื่อนพลังน้ำขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นในปี 2554-2559

Download document

Num. pages: 100