รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำโดยสังเขป จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของหนวยงานที่เกี่ยวข้องและการสํารวจภาคสนามของกรีนพีซ

สิ่งพิมพ์ - ตุลาคม 16, 2550

หมวด