โพล์สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อมลพิษทางน้ำในประเทศไทย

กรณีศึกษาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และประชาชนรอบเขตนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 1,550 ตัวอย่าง

สิ่งพิมพ์ - มีนาคม 21, 2554
แม้น้ำทิ้งที่ถูกปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะจะมาจากหลายแหล่ง แต่น้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำที่ส่งผลกระทบสูงต่อระบบนิเวศ เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับสารเคมีอันตรายที่ใช้ในกระบวนการผลิต มีความสกปรกสูงและสารพิษสามารถปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร ซึ่งทำให้แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และแหล่งอาหารของประชาชนอยู่ในภาวะเสี่ยง จึงเป็นผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน

 

จำนวนหน้า : 20

Executive-Summary-Report

หมวด