Solar Gen เชียงราย นำร่องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียน ลดภาวะโลกร้อน

เรื่องราว - มกราคม 30, 2550
ในวันที่ 30 มค.-6 กพ. 2550 กลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่นโรงเรียนดำรงราษฎร์ฯ จังหวัดเชียงราย แสดงพลังร่วมติดตั้งพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน

กลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่นโรงเรียนดำรงราษฎร์ฯ จังหวัดเชียงราย แสดงพลังร่วมติดตั้งพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ในวันที่ 30 มค. - 6 กพ. 2550

กลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่นโรงเรียนดำรงราษฎร์ฯ จังหวัดเชียงราย แสดงพลังร่วมติดตั้งพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ในวันที่ 30 มค. - 6 กพ. 2550

กลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่นโรงเรียนดำรงราษฎร์ฯ จังหวัดเชียงราย แสดงพลังร่วมติดตั้งพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ในวันที่ 30 มค. - 6 กพ. 2550

เริ่มตั้งแต่การเตรียมงานและคิดแผนงานประจำปี 2550 การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน ดำรงฯ  อีกทั้งได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้เป็นต้นแบบพลังงานหมุนเวียน ภายในโรงเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนให้กับโรงเรียนต่างๆใน จังหวัดเชียงราย   

ในงานเปิดบ้านดำรงฯ นอกจากมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อนำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ป้อมยามหน้าโรงเรียนแล้ว ยังมีการสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากชุดโซลาร์วอร์ริเออร์ เพื่อใช้เป็นพลังงานให้กับรถบังคับและวิทยุขนาดเล็กในซุ้มของโซลาร์เจนเนอร์เรชั่น  

ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการดูงานในสถานที่จริง เรื่องการนำพลังงานความร้อนใต้พิภพมาผลิตกระแสไฟฟฟ้าที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  

งานนี้ได้รับทั้งความรู้และการแสดงความเป็นผู้นำของเยาวชนเรื่องการใช้พลังงานสะอาด อย่างจริงจัง เพื่อร่วมฉลองพิธีสารเกียวโต ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน