ฐานกู้ภัยโลกร้อน

เรื่องราว - สิงหาคม 28, 2552
ในโอกาสการเปิดตัวโครงการรณรงค์ TckTckTck ซึ่งเป็นการรวมตัวระดับโลกเพื่อเรียกร้องข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แข็งแกร่ง กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดทั่วทุกภาคของประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมสร้าง “ฐานกู้ภัยโลกร้อน” (Climate Rescue Station) ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (บ้านดิน) และการผลิตพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม

เยาวชนยุคพลังงานร่วมสร้างกังหันลม ใน “ฐานกู้ภัยโลกร้อน” (Climate Rescue Station) ที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะปกป้องสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้แก่เยาวชนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เยาวชนยุคพลังงานเรียนรู้การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ ใน “ฐานกู้ภัยโลกร้อน” (Climate Rescue Station) ที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะปกป้องสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้แก่เยาวชนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เยาวชนยุคพลังงานร่วมสร้างบ้านดิน ใน “ฐานกู้ภัยโลกร้อน” (Climate Rescue Station) ที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะปกป้องสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้แก่เยาวชนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เยาวชนยุคพลังงานร่วมสร้างบ้านดิน ใน “ฐานกู้ภัยโลกร้อน” (Climate Rescue Station) ที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะปกป้องสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้แก่เยาวชนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เยาวชนยุคพลังงานร่วมสร้างบ้านดิน ใน “ฐานกู้ภัยโลกร้อน” (Climate Rescue Station) ที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะปกป้องสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้แก่เยาวชนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เยาวชนยุคพลังงานร่วมสร้างกังหันลม ใน “ฐานกู้ภัยโลกร้อน” (Climate Rescue Station) ที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะปกป้องสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้แก่เยาวชนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

"ฐานกู้ภัยโลกร้อน" (Climate Rescue Station) เกิดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะปกป้องสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้แก่เยาวชน โดยต้นแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อน และสามารถเชื่อมโยงสาเหตุเข้ากับผลกระทบของภาวะโลกร้อน รวมถึงเพื่อให้เยาวชนสามารถถ่ายทอดความรู้ในเรื่องนี้ได้อย่างเป็นระบบ ฐานกู้ภัยโลกร้อนได้ให้ประสบการณ์ตรง เพราะได้ลงมือทำจริงและได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ ซึ่งสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลายส่วนของภูมิภาคของเรากำลังเผชิญกับเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว ไม่ว่าจะเป็น พายุไต้ฝุ่น อุทกภัย ไฟป่า ความแห้งแล้ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้พื้นที่อันกว้างใหญ่ของภูมิภาคของเราไม่เหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม ในขณะเดียวกัน การขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคและการชลประทาน มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อประชาชนในภูมิภาคของเราในหลายทศวรรษที่กำลังจะมาถึง ด้วยเหตุนี้พวกเราเยาวชนยุคพลังงานสะอาด ขอให้คำมั่นว่า พวกเราจะร่วมมือกันและลงมือทำอย่างจริงจัง เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน) รวมถึงรณรงค์สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เรียนรู้การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ตัวแทนจาก 5 โรงเรียน ได้แก่ ราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์ รัตนาธิเบศน์ สามพรานวิทยา อรุณวิทยา และ สตรีภูเก็ต ได้ประกาศปฏิญญาร่วมกันว่า "ในฐานะเยาวชนแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น 'ภูมิภาคที่ล่อแหลมมากที่สุด และมีการเตรียมการน้อยที่สุด' ต่อผลกระทบและหายนะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ผู้นำโลกเห็นชอบข้อตกลงซึ่งจะ 'เปลี่ยนแปลง' ทิศทางอนาคตของมนุษยชาติ ณ การประชุมสุดยอดโลกร้อน ที่กรุงโคเปนเฮเกน ในเดือนธันวาคม 2552" คุณก็สามารถร่วมเรียกร้องผู้นำโลกได้โดยลงชื่อที่นี่

สร้างกังหันลม

เกี่ยวกับ tcktcktck

ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก หรือ ติ๊กติ๊กติ๊ก (tck tck tck) เป็นการรวมตัวระดับโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขององค์กรพัฒนาเอกชน สหภาพการค้า กลุ่มความเชื่อความศรัทธา และประชาชนเช่นคุณ ทั้งหมดนี้เรียกร้องข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีเป้าหมาย ตามจริงทางวิทยาศาสตร์ ยุติธรรมต่อประเทศยากจน และ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

สร้างบ้านดิน

สร้างความเปลี่ยนแปลง ทันที

ลงชื่อกู้วิกฤตโลกร้อน

บริจาควันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้

เพื่อให้กรีนพีซทำงานสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องภาวะโลกร้อนต่อไปได้ เพื่อป้องกันภาวะโลกร้อนที่เกินควบคุม เราไม่รับเงินบริจาคจากภาครัฐและเอกชน แต่พึ่งพาเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปเช่นคุณ โปรดช่วยเราเท่าที่จะให้ได้