กรีนพีซที่เทศกาลพลังงาน พัทลุง

เรื่องราว - มิถุนายน 1, 2552
กรีนพีซ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ จัดงานมหกรรมพลังงานชุมชนภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

เยาวชนยุคพลังงานสะอาดกรีนพีซอธิบายประกอบภาพถ่ายผลกระทบของภาวะโลกร้อน ในงานมหกรรมพลังงานชุมชนภาคใต้

เยาวชนยุคพลังงา่นสะอาดกรีนพีซสาธิตการให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่เด็กนักเรียนในท้องถิ่น ในมหกรรมพลังงานชุมชนภาคใต้

เยาวชนยุคพลังงา่นสะอาดกรีนพีซอธิบา่ยประกอบภาพถ่ายผลกระทบของภาวะโลกร้อน ให้แก่เด็กนักเรียนในท้องถิ่น ในมหกรรมพลังงานชุมชนภาคใต้

บู๊ทของเรามีการแสดงภาพถ่ายผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสาธิตการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ นักเรียน 300 คน จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น 200 คน

นอกจากนี้ประชาชนที่เกาะหมากน้อย จังหวัดพังงา ที่กรีนพีซเคยไปเก็บข้อมูล และเป็นที่ปรึกษาเรื่องระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับเชิญมาร่วมงาน ทำให้พวกเขาได้วิธีแก้ปัญหาและได้องค์กรที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านพลังงานภายในชุมชนต่อไป