วันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้ภาวะโลกร้อน 2551

เรื่องราว - ธันวาคม 9, 2551
ประชาชนทั่วโลกจับจองท้องถนน ณ ประเทศต่างๆ ในวันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อยุติภาวะโลกร้อน (Global Day of Action) ในวันเสาร์ที่ผ่านมา เพื่อส่งข้อความถึงรัฐบาลที่กำลังประชุมหารือวิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในเมืองพอซแนน โปแลนด์ ว่าโลกกำลังจับตามองพวกเขาอยู่

เยาวชนยุคพลังงานสะอาดเตรียมฐานสำหรับติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ เยาวชนยุคพลังงานสะอาด อาสาสมัครกรีนพีซ และชุมชนแม่เมาะ ร่วมกันติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะขนาด 0.1 กิโลวัตต์ สำหรับระบบแสงสว่าง ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน (Global Day of Action) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งข้อความ "ลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อยุติภาวะโลกร้อน (Get serious about climate change)" ไปยังผู้นำประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 14 (COP14) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ 4 (MOP4) 1-12 ธันวาคม 2551 ที่เมืองพอซแนน ประเทศโปแลนด์ ซึ่งประชุมเพื่อเจรจามาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อยุติผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เยาวชนยุคพลังงานสะอาดทำฝายแม้ว พร้อมลงมือปฏิบัติ ขุดดิน ถางหญ้าปรับพื้นที่ ขนอิฐบล็อกเพื่อก่อฝาย ในศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งข้อความ "ลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อยุติภาวะโลกร้อน" ไปยังผู้นำประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 14 (COP14) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ 4 (MOP4) 1-12 ธันวาคม 2551 ที่เมืองพอซแนน ประเทศโปแลนด์ ซึ่งประชุมเพื่อเจรจามาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อยุติผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุกๆหนึ่งชั่วโมง โรงไฟฟ้าปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ประมาณ 7 ตันออกสู่สิ่งแวดล้อม และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ออกสู่บรรยากาศถึง 7 ล้านตันในแต่ละปี

เยาวชนยุคพลังงานสะอาดทำฝายแม้ว พร้อมลงมือปฏิบัติ ขุดดิน ถางหญ้าปรับพื้นที่ ขนอิฐบล็อกเพื่อก่อฝาย ในศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งข้อความ "ลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อยุติภาวะโลกร้อน" ไปยังผู้นำประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 14 (COP14) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ 4 (MOP4) 1-12 ธันวาคม 2551 ที่เมืองพอซแนน ประเทศโปแลนด์ ซึ่งประชุมเพื่อเจรจามาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อยุติผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุกๆหนึ่งชั่วโมง โรงไฟฟ้าปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ประมาณ 7 ตันออกสู่สิ่งแวดล้อม และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ออกสู่บรรยากาศถึง 7 ล้านตันในแต่ละปี

เยาวชนยุคพลังงานสะอาดทำฝายแม้ว พร้อมลงมือปฏิบัติ ขุดดิน ถางหญ้าปรับพื้นที่ ขนอิฐบล็อกเพื่อก่อฝาย ในศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งข้อความ "ลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อยุติภาวะโลกร้อน" ไปยังผู้นำประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 14 (COP14) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ 4 (MOP4) 1-12 ธันวาคม 2551 ที่เมืองพอซแนน ประเทศโปแลนด์ ซึ่งประชุมเพื่อเจรจามาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อยุติผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุกๆหนึ่งชั่วโมง โรงไฟฟ้าปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ประมาณ 7 ตันออกสู่สิ่งแวดล้อม และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ออกสู่บรรยากาศถึง 7 ล้านตันในแต่ละปี

เยาวชนยุคพลังงานสะอาดจากหลายมหาวิทยาลัยเรียนรู้การต่อสู้ด้านสิทธิของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากถ่านหินในเหมืองแม่เมาะ จากลุงนฤดล ประธานเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งข้อความ "ลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อยุติภาวะโลกร้อน" ไปยังผู้นำประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 14 (COP14) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ 4 (MOP4) 1-12 ธันวาคม 2551 ที่เมืองพอซแนน ประเทศโปแลนด์ ซึ่งประชุมเพื่อเจรจามาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อยุติผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุกๆหนึ่งชั่วโมง โรงไฟฟ้าปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ประมาณ 7 ตันออกสู่สิ่งแวดล้อม และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ออกสู่บรรยากาศถึง 7 ล้านตันในแต่ละปี

เยาวชนยุคพลังงานสะอาด อาสาสมัครกรีนพีซ และชุมชนแม่เมาะ ร่วมกันติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะขนาด 0.1 กิโลวัตต์ สำหรับระบบแสงสว่าง ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน (Global Day of Action) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งข้อความ "ลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อยุติภาวะโลกร้อน (Get serious about climate change)" ไปยังผู้นำประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 14 (COP14) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ 4 (MOP4) 1-12 ธันวาคม 2551 ที่เมืองพอซแนน ประเทศโปแลนด์ ซึ่งประชุมเพื่อเจรจามาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อยุติผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เยาวชนยุคพลังงานสะอาด อาสาสมัครกรีนพีซ และชุมชนแม่เมาะ ร่วมกันติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะขนาด 0.1 กิโลวัตต์ สำหรับระบบแสงสว่าง ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน (Global Day of Action) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งข้อความ "ลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อยุติภาวะโลกร้อน (Get serious about climate change)" ไปยังผู้นำประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 14 (COP14) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ 4 (MOP4) 1-12 ธันวาคม 2551 ที่เมืองพอซแนน ประเทศโปแลนด์ ซึ่งประชุมเพื่อเจรจามาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อยุติผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เยาวชนยุคพลังงานสะอาด อาสาสมัครกรีนพีซ และชุมชนแม่เมาะ ร่วมกันติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะขนาด 0.1 กิโลวัตต์ สำหรับระบบแสงสว่าง ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน (Global Day of Action) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งข้อความ "ลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อยุติภาวะโลกร้อน (Get serious about climate change)" ไปยังผู้นำประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 14 (COP14) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ 4 (MOP4) 1-12 ธันวาคม 2551 ที่เมืองพอซแนน ประเทศโปแลนด์ ซึ่งประชุมเพื่อเจรจามาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อยุติผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อาสาสมัครกรีนพีซทั่วโลกใน 23 ประเทศ ตั้งแต่ออสเตรเลีย ไปจนถึงอิตาลี ไปสู่เม็กซิโก ไทย ฟิลิปปินส์ ตุรกี สหรัฐอเมริกา ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้าน การเดินขบวน การให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเรียกร้องให้รัฐมนตรีที่กำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองพอซแนน ประเทศโปแลนด์ รับฟังเจตจำนงของพลเมืองของตน และลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อยุติภาวะโลกร้อน

"โลกกำลังจับตามองรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในพอซแนน" มาไรกา บริทเทน ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านภูมิอากาศและพลังงาน กรีนพีซ กล่าว "การรณรงค์เมื่อวันเสาร์แสดงให้เห็นว่าผู้คนทั่วโลกตระหนักว่าถึงเวลาที่รัฐบาลในประเทศต่างๆ ต้องลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อยุติภาวะโลกร้อน"

ตั้งแต่การรวมตัวของหมู่ชนในชุดว่ายน้ำในกรุงอัมสเตอร์ดัม ไปจนถึงการณรงค์ต่อต้าน ณ จตุรัสแดง ในกรุงมอสโคว ไปจนถึงการแขวนป้ายผ้าแสดงข้อความ บนพีรามิดแอซเทก ในเม็กซิโก ไปจนถึงการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย การเดินขบวนรณรงค์และการรวมตัวสร้างข้อความของหมู่ชนอันมีสีสันในอินโดนีเซีย และ การส่งมอบตะเกียงคริสมาสต์ของฟิลิปปินส์ แก่วุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์ ไปจนถึงการส่งมอบโปสการ์ดขนาดยักษ์ที่เขียนว่า "ถึงผู้นำโลก เราพร้อมแล้วที่จะหยุดภาวะโลกร้อน" ใน กรุงบอสตัน ชิคาโก นิวยอร์ก และ ซาน ฟรานซิสโก ไปจนถึงการประท้วงบนเรือบดในแม่น้ำคงคา ในอินเดีย แผนที่ของเราด้านล่างแสดงกิจกรรมที่สำคัญทั่วโลก

เยาวชนยุคพลังงานสะอาด อาสาสมัครกรีนพีซ และ ชุมชนแม่เมาะ ร่วมกันติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะขนาด 0.1 กิโลวัตต์ สำหรับระบบแสงสว่าง ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อสู้ด้านสิทธิของชาวบ้านแม่เมาะ ที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองและโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ และต่อสู้จนได้รับการอพยพจากเขตอันตรายไปสู่ที่อยู่ใหม่ในที่สุด

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ "วันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้ภาวะโลกร้อน" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งข้อความ "ลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อยุติภาวะโลกร้อน" ไปยังผู้นำประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 14 (COP14) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ 4 (MOP4) 1-12 ธันวาคม 2551 ที่เมืองพอซแนน ประเทศโปแลนด์ ซึ่งประชุมเพื่อเจรจามาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อยุติผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุกๆหนึ่งชั่วโมง โรงไฟฟ้าปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ประมาณ 7 ตันออกสู่สิ่งแวดล้อม และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ออกสู่บรรยากาศถึง 7 ล้านตันในแต่ละปี

ลงมือทำ ณ บัดนี้

การรณรงค์ทั่วโลกเพื่อยุติภาวะโลกร้อนสิ้นสุดลงแล้ว แต่ยังไม่สายเกินไปที่คุณจะบอกรัฐบาลของคุณว่าคุณกำลังจับตามองพวกเขาอยู่ เป็นส่วนหนึ่งของนักกิจกรรมทั่วโลกโดยอัพโหลดรูปของคุณ ที่จะถูกฉาย ณ สถานที่ประชุมในเมืองพอซแนน

บอกรัฐบาลทั่วโลกว่าโลกกำลังจับตามอง

เป็นส่วนหนึ่งของนักกิจกรรมทั่วโลก โดยอัพโหลดรูปของคุณ ที่จะถูกฉาย ณ สถานที่ประชุมเรื่องภาวะโลกร้อนแห่งสหประชาชาติในปีนี้ บอกผู้นำของรัฐบาลทั่วโลกว่า โลกกำลังจับตามองสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมในปีนี้

บริจาค

เพื่อรักษาความเป็นอิสระ กรีนพีซไม่รับเงินจากภาครัฐบาลและเอกชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ทำให้เราสามารถกดดันทั้ง 2 ฝ่าย เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนเช่นคุณ ที่ช่วยเราตามกำลังความสามารถ โปรดสนับสนุนเรา